O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Výberové konanie na pozíciu Finančný manažér/manažérka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Výberové konanie na pozíciu Finančný manažér/manažérka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Miesto výkonu práce: Bratislava, Nevädzova 5

Ponúkaný plat: od 1 300 €

Termín nástupu: 1.1.2019/dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 31.10.2023

Počet voľných pracovných miest: 1

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Spolupracuje na finančnom riadení projektu v súlade s pokynmi hlavného finančného manažéra.

Hlavnou náplňou práce finančného manažéra je najmä:

-          zabezpečuje súlad s rozpočtom, zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniami RO a ďalšími relevantnými dokumentmi,

-          pripravuje a kontroluje podpornú dokumentáciu,

-          zabezpečuje úhrady v rámci projektu,

-          spolupracuje pri príprave žiadostí o platbu a pripravuje podklady k žiadostí o platbu,

-          pripravuje podklady pre riadiaci výbor národného projektu,

-          zabezpečuje ďalšie súvisiace činnosti v rámci finančného riadenia projektu, ktoré vyplynú z potrieb NP počas jeho realizácie.

Požadované vzdelanie:

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu Finančný manažér:

-          ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa ekonomického zamerania, alebo

-          ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa iného ako ekonomického zamerania a prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva, alebo financií

 

Počítačové znalosti - používateľ:

-       pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-          samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme,  schopnosť riešiť konflikty.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf

Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.

IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do  30.11.2018 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

  1. Motivačný list,
  2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
  3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

 

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

 miroslava.krivosikova@ia.gov.sk

 

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzova 5

814 55 Bratislava

 

s označením „Výberové konanie pre ONP“.

 

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane, v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

 

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava,  IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.