O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Výberové konanie na pozíciu Externý/-á hodnotiteľ/-ka v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu Externý/-á hodnotiteľ/-ka v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Miesto výkonu práce: Slovenská republika

Ponúkaný plat 17 EUR/hodina

Termín nástupu: od októbra 2019, prípadne dohodou

Počet obsadzovaných pracovných miest:

 • 48 pracovných miest: rezidenčné sociálne služby pre starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím; ambulantné a terénne sociálne služby pre starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím; sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím;
 • 13 pracovných miest: sociálne služby krízovej intervencie;
 • 3 pracovné miesta: sociálne služby na podporu rodiny s deťmi;

Druh pracovného pomeru: Dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v zmysle zákonníka práce 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • zúčastňuje sa odbornej prípravy na hodnotenie;
 • na základe plánu činnosti a poverenia MPVSR SR spolupracuje s internými zamestnancami a zástupcami skupín užívateľov na hodnotení podmienok kvality poskytovateľov sociálnych služieb
 • poskytuje spätnú väzbu na hodnotiteľskej metodike ako základ pre jej revíziu;
 • spolupracuje s koordinátormi pre odbornú prípravu a metodické vedenie – hodnotitelia;
 • plní ďalšie úlohy podľa aktuálne vzniknutej potreby.

Požadované vzdelanie a prax:

 • ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa zamerané na oblasti, ktoré sú predmetom hodnotenia, preferenčne so vzdelaním v spoločenských vedách, s min. 3-ročnou praxou v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia, s odbornou praxou zameranou na vybranú oblasť sociálnych služieb (rezidenčné sociálne služby pre starších ľudí; ambulantné a terénne sociálne služby pre starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím; sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím; služby krízovej intervencie; sociálne služby na podporu rodiny s deťmi);
 • predchádzajúca spolupráca pri tvorbe hodnotiteľskej metodiky je vítaná.

Počítačové znalosti - používateľ:
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Vodičský preukaz:

skupina B – aktívny vodič

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Komunikatívna osoba, motivujúca ľudí k zmene, so schopnosťou tímovej práce, práce s mocou.
 • Flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť.
 • Dobrá orientácia v problematike sociálnych služieb a v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, vrátane prílohy č. 2.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

Ponúkame možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.

IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

 

Stručná informácia o NP KSS:

Cieľom NP KSS je podpora sociálneho začlenenia zraniteľných cieľových skupín (osôb odkázaných na sociálne služby) poskytovaním kvalitných sociálnych služieb. Operačným cieľom národného projektu je podpora zavádzania kvality sociálnych služieb prostredníctvom metodickej podpory poskytovateľov sociálnych služieb pri implementácii podmienok kvality, a zároveň prostredníctvom zavádzania systému hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 06.09.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Motivačný list;
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) - iné formáty životopisov nebudú akceptované;
 3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské 2. stupňa)
 4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 3-ročnej odbornej praxi zameranej na vybranú oblasť sociálnych služieb (rezidenčné sociálne služby pre starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím; ambulantné a terénne sociálne služby pre starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím; sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím; a/alebo sociálne služby krízovej intervencie; a/alebo sociálne služby na podporu rodiny s deťmi);

/akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR), resp. ekvivaletný dokument/;

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:

IA MPSVR SR

Špitálska 6

814 55 Bratislava

s označením Výberové konanie pre NP KSS_Externý hodnotiteľ

 

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

 

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne, dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava,  IČO: 30854687. Vaše osobné údaje  v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie poskytujete na dobu nevyhnutnú pre účely plnenia úloh prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu[1]. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis.