O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Výberové konanie na pozíciu Expert/ka v rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Výberové konanie na pozíciu Expert/ka v rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Miesto výkonu práce:  územie celej Slovenskej republiky

Ponúkaný plat:

  • Expert II: 28,15 € brutto/hodina
  • Expert III: 38 € brutto/hodina

Termín nástupu: január/február/dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce/maximálne 200 hodín

Počet voľných pracovných miest:

  • Expert II: 2
  • Expert III: 2

Očakávaný je výber najmenej 4 expertov pri nenaplnení maximálneho počtu hodín (200/ expert) je možné na jedno miesto prijať viacero expertov.

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

V rámci expertnej činnosti bude vytvorená analýza možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu. Analýza bude vychádzať z výsledkov a odporúčaní expertnej a evaluačnej činnosti realizovanej v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby a bude špecificky zameraná na identifikovanie kritérií pre posúdenie možností poskytovania alebo zabezpečenia opatrovateľskej služby obcou a identifikovanie finančných možností obcí na zabezpečenie opatrovateľskej služby v rámci existujúcich systémov.

 

Link na expertné a evaluačné správy: https://www.ia.gov.sk/nppos/o-projekte/dokumenty/

Link na webovú stránku projektu: https://www.nptos.gov.sk/

 

Hlavnou náplňou práce Experta bude:

Experti vypracujú parciálne časti podkladov, ktoré budú následne garantom odborných aktivít skompletizované. Experti budú jednotlivé kroky konzultovať s riadiacim tímom a so sekciou sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR. Experti budú vykonávať pracovné stretnutia/návštevy obcí a miest poskytujúcich opatrovateľskú službu, získavať poznatky z oblasti poskytovania opatrovateľskej služby a jej financovania. Súčasťou práce expertov bude aj analýza súčasného legislatívneho prostredia v oblasti poskytovania sociálnych služieb v podmienkach miestnej a územnej samosprávy ako aj analýza rozpočtov obcí do 1000 obyvateľov. Experti získané poznatky a skúsenosti zo všetkých oblastí vyhodnotia a vytvoria Analýzu možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu.

Očakáva sa, že experti budú z rôznych oblastí so zameraním na:

-          financovanie obcí, nastavovanie rozpočtov obcí a pod.

-          právnu prax pri tvorbe legislatívy pre oblasť štátnej a verejnej správy, sociálnu oblasť

-          sociálne služby/opatrovateľskú službu a pod.

 

Kvalifikačné predpoklady

 

Expert II:

-          ukončené VŠ vzdelanie II. Stupňa

-          požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti 4 – 10 rokov v niektorej z oblastí - sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, pedagogické zameranie, ekonomika a manažment, podnikanie, právo a legislatíva, štatistika a analýzy

 

Expert III:

-          ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa- požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti viac ako 10 rokov v niektorej z oblastí

-          sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, pedagogické zameranie, ekonomika a manažment, podnikanie, právo a legislatíva, štatistika a analýzy.

 

Ďalšie predpoklady a zručnosti

 

Počítačové znalosti - používateľ:

-       pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-          samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme,  schopnosť riešiť konflikty.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

 

https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2019.pdf

IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do  27.1 2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 

  1. Motivačný list;
  2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
  3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  4. Doklad preukazujúci odbornú prax v požadovanom rozsahu (potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti, čestné prehlásenie a výpis zo živnostenského registra v prípade SZČO a pod.)

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

 

s označením „Výberové konanie pre NP TOS“

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr