O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Výberové konanie na pozíciu Asistentka odboru implementácie

Výberové konanie na pozíciu Asistentka odboru implementácie

Miesto výkonu práce:  Nevädzova 5, Bratislava

Ponúkaný plat: 600,- Eur (pri 1/2 úväzku)

Termín nástupu: 2.1.2020

Druh pracovného pomeru: polovičný pracovný úväzok

Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce:

 • pripravuje podklady k rokovaniam, záznamy z rokovaní a porád riaditeľa odboru, kontroluje plnenie ich záverov,
 • korešpondenciu a písomnosti vedúceho zamestnanca podľa pokynov nadriadeného a všeobecných postupov organizácie,
 • vedie evidencie, záznamov, protokolov, prehľadov a iných informácií organizačného útvaru,
 • pripravuje a predkladá podklady vedeniu IA MPSVR SR
 • pripravuje podklady pre čiastkové a súhrnné správy a odpočty úloh za oblasť pôsobnosti odboru,
 • vedie registratúru, zabezpečenie prác súvisiacich s vedením registratúry
 • prácu so systémom ITMS2014+ v zmysle úloh vyplývajúcich z riadiacej dokumentácie,
 • povinne zverejňuje Zmlúvy o poskytnutí NFP, vrátane ich dodatkov v Centrálnom registri zmlúv,
 • súlade so smernicou na správu registratúry automatizovaným spôsobom, zabezpečením úloh podateľne v zmysle registratúrneho poriadku agentúry,
 • administratívne a organizačne zabezpečenie úloh súvisiacich s aktivitami odboru,
 • evidenciu a distribúciu korešpondencie riaditeľa odboru a písomných materiálov odboru, ich archiváciu podľa registratúrneho poriadku,
 • prípravu podkladov, stanovísk, plnenia úloh a vybavovania administratívnej agendy riaditeľa odboru riadenia IA MPSVR SR,
 • organizovanie a zosúladenie program riaditeľa odboru, organizuje a zvoláva rokovania  a porady
 • prevzatie doručených zásielok na IA MPSVR SR, ich evidenciu v automatizovanom systéme na správu registratúry a distribúciu na Odbor implementácie,
 • spracovanie mesačnej evidencie dochádzky zamestnancov odboru,

 

Kvalifikačné predpoklady:

Požadované vzdelanie:

 • ukončené SŠ vzdelanie s maturitou (ekonomické zameranie)

 

Počítačové znalosti - používateľ:
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • analytické myslenie,
 • dobré organizačné schopnosti,
 • komunikatívnosť, asertivita, flexibilita,
 • spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré  ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2019.pdf

IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.12.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 

 1. Motivačný list;
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

 

kariera@ia.gov.sk

 

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

 

s označením „Výberové konanie pre

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr