O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Výberové konanie na pozíciu asistent/asistentka garantky odborných aktivít (GOA) národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Výberové konanie na pozíciu asistent/asistentka garantky odborných aktivít (GOA) národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Miesto výkonu práce:  Bratislava
 

Počet pracovných miest: 1

Ponúkaný plat: 1 400 €

Termín nástupu: február 2020, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 31.03.2023

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 

Asistent/asistentka GOA, bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky IA MPSVR SR, bude pôsobiť v Bratislave  a vykonávať organizačno-technické  a administratívne aktivity v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca II.

 • Samostatný výkon rôznorodých odborných a pomocných prác v súvislosti s aktivitami v rámci realizácie výkonu terénnej sociálnej práce.
 • Organizačno-technické práce v súvislosti s riadením a koordináciou odborných činností pri výkone terénnej sociálnej práce.
 • Koordinácia komunikácie v rámci metodického tímu a regionálnych pracovníkov.
 • Zabezpečovanie komunikácie so spolupracujúcimi obcami a MVO v rámci výkonu terénnej sociálnej práce.
 • Organizačné práce pri príprave rokovaní, pracovných stretnutí a porád.
 • Evidencia, distribúcia a spracovanie korešpendencie, spisovej dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom organizácie a NP TSP II.
 • Vykonáva ďalšie podporné a administratívne činnosti v rámci metodického vedenia a riadenia projektu na základe pokynov garantky odborných aktivít, príp. hlavných koordinátorov-metodikov.

 

Minimálne požadované vzdelanie a prax:

 

 • Ukončené VŠ vzdelanie prvého stupňa alebo
 • Ukončené SŠ s maturitou minimálne 1 (jeden) rok pracovných skúseností

 

Počítačové znalosti - používateľ:
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office,  ovládanie pokročilejších funkcií programu Excel, Power Point a iné

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, ochota učiť sa
 • Precíznosť, systematický prístup a spoľahlivosť pri narábaní so zverenou dokumentáciou, organizačné schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom
 • Pracovné skúsenosti zo sociálnej oblasti a mimovládneho sektora sú výhodou.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR  svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov. Jedným z národných projektov, ktoré realizuje  je  národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce ( NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich  odborných činností.   

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do  23.01.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 1. Motivačný list.
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované.
 3. Kópia dokladu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské I. stupňa, resp. maturitné vysvedčenie).
 4. Potvrdenie/-ia o požadovanej odbornej praxi (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti.

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

kariera@ia.gov.sk

 

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Neväzdova 5

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP TSP II – asistent GOA“

 

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru. 

 

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr