O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Pracovná ponuka na pozíciu expert/-ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Pracovná ponuka na pozíciu expert/-ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Miesto výkonu práce: celé územie Slovenskej republiky

Ponúkaný platod 45 eur/hod.

Termín nástupu: január 2020

Druh pracovného pomeru: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na dobu určitú

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 

-       nastavenie modelu komunitnej práce, ktorý bude popisovať akými spôsobmi (modelmi - metodikami) bude realizovaná komunitná práca v komunitných centrách v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“);

-       tvorbu metodík resp. materiálov v relevantnej oblasti;

-       spolupráca s odborným personálom projektu na implementovaní nastaveného modelu do praxe;

-       odborné pracovné stretnutia na vybrané témy;

-       ďalšie odborné činností v zmysle potrieb projektu;

 

Požadované vzdelanie:

-          ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov; alebo

 

-          ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v inom odbore, napr. psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, pedagogické zameranie, ekonomika a manažment;

 

Požadovaná prax:

min. 4 roky preukázateľná prax v sociálnej oblasti

 

Počítačové znalosti - používateľ:
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

 

 Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť odbornej problematiky sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni;
  • znalosť legislatívy, najmä zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj strategických a koncepčných dokumentov v danej problematike;
  • publikačná činnosť v odbornej problematike sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni - výhodou;
 • vysoké pracovné nasadenie, orientácia na výsledok, časová flexibilita;
 • dobré prezentačné schopnosti;
 • samostatnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť;

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. Jedným z národných projektov, ktoré implementuje je aj NP BOKKÚ. Hlavný cieľom NP BOKKÚ je ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (komunitných centier/nízkoprahových denných centier/nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu) na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti - t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít  cieleným využívaním komunitných zdrojov. 

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 06.12.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Motivačný list;
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa) v odboroch špecifikovaných v časti: požadované vzdelanie;
 4. Potvrdenie/-ia o požadovanej min. 4 - ročnej odbornej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);
 1. Zoznam publikačnej činnosti v odbornej problematike sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (v prípade, ak uchádzač má publikačnú činnosť - nepovinné);

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

 

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

 

Korešpondenčná adresa:

IA MPSVR SR

Špitálska 6

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP BOKKÚ_Expert“

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr