O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/evaluátorka pre kontextovú evaluáciu TSP – člen tímu

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR kontextovú evaluáciu terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako TSP). IA MPSVR SR hľadá evaluátora – člena tímu, ktorý pod vedením hlavného evaluátora zrealizuje kontextovú evaluáciu s výstupom - záverečnou správou, ktorej predloženie IA MPSVR SR očakáva na prelome rokov 2017/2018.

Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/evaluátorka pre evaluáciu dopadu TSP – člen tímu

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako TSP), ktorá umožní lepšie porozumieť TSP ako nástroja na podporu sociálnych zmien. IA MPSVR SR hľadá evaluátora – člena tímu, ktorý pod vedením hlavného evaluátora na základe stanovených rámcov v nadchádzajúcich mesiacoch zrealizuje evaluáciu dopadu s očakávaným výstupom - záverečnou správou, ktorej predloženie IA MPSVR SR očakáva v júni 2018.