Dizajn bez nazvu O agentúre » Koronavírus » Opatrenia platné pre dopytovo-orientované projekty » Informácia k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Informácia k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje prijímateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí), OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 (Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí), OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí) a OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (Podpora opatrovateľskej služby) o nariadeniach vlády SR prijatých v súvislosti s opatreniami v oblasti pomoci klientom a zamestnancom zariadení sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré boli s účinnosťou od 08.05.2020 zverejnené v Zbierke zákonov SR:

 

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/115/ZZ_2020_115_20200508.pdf

 

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/116/ZZ_2020_116_20200508.pdf