Dizajn bez nazvu O agentúre » História IA MPSVR SR

História IA MPSVR SR

 

Niečo z histórie IA MPSVR SR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je od 1.4.2015 nový názov Implementačnej agentúry pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI). 

Súčasne sa k tomuto dátumu IA MPSVR SR stala právnym nástupcom zrušenej príspevkovej organizácie Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

IA ZaSI vznikla dňa 1.4.2014 premenovaním organizácie Fond sociálneho rozvoja (FSR) a začlenením Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) pod IA ZaSI.

SIA vznikla koncom roku 2006, FSR bol zriadený v roku 2005 ako rozpočtová organizácia MPSVR SR.