Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe právnych predpisov pre národnú úroveň SR v Bratislavskom samosprávnom kraji Kód ITMS:27130330008

Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe právnych predpisov pre národnú úroveň SR v Bratislavskom samosprávnom kraji Kód ITMS:27130330008

Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe právnych predpisov pre národnú úroveň SR v Bratislavskom samosprávnom kraji Kód ITMS:27130330008

Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe právnych predpisov pre národnú úroveň SR v Bratislavskom samosprávnom kraji

 

Základné informácie o projekte

 

Názov prijímateľa: Centrum vzdelávania MPSVR SR

 

Koordinátor projektu: Mgr. Anna Janušová, riadiaci tím projektu, lektorský tím, experti pre legislatívne činnosti, experti pre andragogické činnosti

 

Názov projektu: Národný projekt : Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe právnych predpisov pre národnú úroveň SR v Bratislavskom samosprávnom kraji

 

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os: č. 3: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK

Opatrenie: č. 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK

 

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj

 

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou sú občania /obyvatelia/, žijúci na území Slovenskej republiky, na ktorých ma dopad platná legislatíva SR, nakoľko je projekt zameraný na tvorbu právnych predpisov v SR.

 

Účastníkmi projektu budú zamestnanci legislatívnych útvarov a vecných útvarov z ústredných orgánov štátnej správy, ďalších štátnych orgánov a štátnych rozpočtových organizácií, ktorí sa podieľajú na tvorbe legislatívnych dokumentov alebo spolupracujú na tvorbe vykonávacích predpisov. Zamestnanci majú právnické alebo iné odborné vysokoškolské vzdelanie 2. a 3. stupňa.

 

Trvanie projektu: 15. 12. 2009 - 30. 11. 2011

Ukončenie projektu: 30. november 2011

 

Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Aktivity

AKTIVITA č. 1: Vypracovanie metodiky a metodológie tvorby legislatívy. Príprava a vydanie metodickej príručky k tvorbe právnych predpisov v SR.

 

Cieľom aktivity je vypracovanie metodickej príručky, ktorej prvá verzia bude použitá v procese vzdelávania ako študijný materiál a zverejní sa na web stránke národného projektu. Počas realizácie pilotného vzdelávania bude overovaná v rámci empirického prieskumu. Na základe záverov z prieskumu bude autormi dopracovaná a zverejnená druhá verzia príručky. V záverečnej fáze projektu sa finálna verzia uverejnení na web stránke projektu a sprístupní sa na verejnú odbornú elektronickú diskusiu. Priebežne bude aktualizovaná a inovovaná zapracovaním prieskumov.

 

AKTIVITA č. 2: Vypracovanie a pilotné overenie programu vzdelávania zameraného na rozvoj legislatívnych zručností pre tvorbu právnych predpisov pre národnú úroveň SR.

 

Cieľom aktivity je vypracovanie návrhu programu vzdelávania, ktorý bude overovaný v procese empirického prieskumu a následne dopracovaný do finálnej verzie na základe záverov z výsledkov prieskumu. V závere projektu bude vzdelávací program predložený na akreditáciu Akreditačnej komisii pre ďalšie vzdelávanie MŠ SR a daný k dispozícii pre potreby prehlbovania kvalifikácie zamestnancov legislatívnych útvarov a vecných útvarov z ústredných orgánov štátnej správy, ďalších štátnych orgánov a štátnych rozpočtových organizácií.

 

AKTIVITA č. 3: Realizácia pilotného vzdelávania zameraného na rozvoj legislatívnych zručností pre tvorbu právnych predpisov pre národnú úroveň SR.

 

Obsahom aktivity je príprava, organizačné zabezpečenie a realizácia pilotného vzdelávania zameraného na rozvoj legislatívnych zručností pre tvorbu právnych predpisov pre účastníkov – zamestnancov legislatívnych útvarov a vecných útvarov z ústredných orgánov štátnej správy, ďalších štátnych orgánov a štátnych rozpočtových organizácií.

 

Podporné aktivity projektu:

 

AKTIVITA č. 4: Riadenie projektu

 

Uvedená aktivita zahrňuje komplexnú implementáciu projektu, jej monitorovanie, sledovanie indikátorov, vyhodnocovanie krokov realizácie a dopadov, správne zúčtovanie projektu, oprávnenosť výdavkov.

 

AKTIVITA č. 5: Publicita a informovanosť

 

Publicita a informovanosť je priebežnou aktivitou šírenia informácií o projekte a jeho výsledkoch. Bude čerpať z analytickej a pilotnej línie projektu a vnútorných zdrojov. Budú využité všetky formy publicity a informovanosti stanovené „Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF“.

 

Cieľ projektu :

 

Vzdelávanie zamestnancov legislatívnych útvarov a vecných útvarov z ústredných orgánov štátnej správy, ďalších štátnych orgánov a štátnych rozpočtových organizácií, rozvoj legislatívnych zručností pre tvorbu právnych predpisov pre národnú úroveň SR.

 

Špecifické ciele projektu:

 

Vytvorenie metodiky skvalitňovania tvorby legislatívy v SR.

 

Vytvorenie programu vzdelávania a rozvoja legislatívnych zručností v SR.

 

Prehĺbenie znalostí legislatívnych zamestnancov a zamestnancov vecných útvarov ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy v oblasti metodiky aproximácie práva a legislatívneho procesu EU.

 

Pilotné overovanie navrhnutej metodiky, vzdelávacieho programu pre zamestnancov z oblasti legislatívy, prehlbovanie kvalifikácie v oblasti prípravy a vypracovania strategických, koncepčných a legislatívnych materiálov.

 

Vytvorenie predpokladov pre rozvoj zručností legislatívnych zamestnancov a zamestnancov vecných útvarov pri formulovaní a tvorbe návrhov zákonných textov a návrhov vykonávacích predpisov.

 

Vytvorenie predpokladov pre systematickú prípravu legislatívnych zamestnancov a zamestnancov vecných útvarov venujúcich sa tvorbe právnych predpisov na všetkých orgánoch štátnej správy.

 

Projekt nahrádza vzdelávanie v štátnej správe v oblasti legislatívy, najmä so zameraním na získanie praktických zručností.

 

Prínos projektu

 

Projekt prispeje k skvalitneniu celoštátnej legislatívy a k zvýšeniu kvality predkladaných návrhov zákonov a iných legislatívnych predpisov.

 

Prínosom bude zlepšenie legislatívnych zručností zamestnancov vecných a legislatívnych útvarov a zosúladenie postupu pri tvorbe formulácií textu návrhov právnych predpisov.

 

Overovaním metodiky a absolvovaním vzdelávania bude vytvorená spätná väzba na metodickú príručku a získané pripomienky a námety budú zapracované do prepracovaného /druhého/ vydania.

 

Zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy - účastníci vzdelávacích aktivít - budú mať možnosť konzultovať svoje poznatky z praxe s expertmi pre legislatívu.

 

Odporúčania z tohto projektu, v spolupráci s hlavným lektorom projektu, budú spracované ako závery pre legislatívnu radu vlády a informácie pre možné budúce úpravy legislatívnych pravidiel vlády.

 

Spracovaný program vzdelávania bude predložený na akreditáciu Akreditačnej komisii pre ďalšie vzdelávanie MŠ SR.

 

Po ukončení projektu bude program vzdelávania k dispozícii pre potreby prehlbovania kvalifikácie zamestnancov legislatívnych útvarov a vecných útvarov z ústredných orgánov štátnej správy, ďalších štátnych orgánov a štátnych rozpočtových organizácií.

 

Kontakty

 

manažérka projektu:

Mgr. Anna Janušová

e – mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dokumenty

Metodická príručka pre tvorbu právnych predpisov v SR - doplnená

Obsah inzerátu a tlačovej správy

Metodická príručka pre tvorbu právnych predpisov v SR

Prezentacia 1 na skolenie

Prezentacia 2 na skolenie

Prezentacia 3 na skolenie

Prezentacia 4 na skolenie

Prezentacia 5 na skolenie

Prezentacia 6 na skolenie

Prezentacia 7 na skolenie

Prezentacia 8 na skolenie

Prezentacia 9 na skolenie