Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce pre Slovenskú republiku Kód ITMS:27110130004

Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce pre Slovenskú republiku Kód ITMS:27110130004

Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce pre Slovenskú republiku Kód ITMS:27110130004

Základné informácie o projekte

Názov prijímateľa: Centrum vzdelávania MPSVR SR

Názov projektu: Národný projekt XXI-2: Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce v Slovenskej republike

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Ciele projektu:

 • Modernizácia systému hodnotenia efektívnosti uplatňovania aktívnych opatrení trhu práce
 • Stanoviť národné ukazovatele na hodnotenie efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce v kontexte európskej stratégie zamestnanosti
 • Porovnať prístupy hodnotenia efektívnosti uplatňovaných opatrení na trhu práce – modely osvedčených metodík v iných krajinách
 • Skvalitniť zber a spracovanie údajov o výdavkoch a účastníkoch aktívnych opatrení na trhu práce (tokové a stavové ukazovatele podľa rôznych podrobnejších štruktúr a charakteristík účastníka aktívnych opatrení na trhu práce)
 • Prehĺbiť informácie o umiestňovaní uchádzačov o zamestnanie na otvorenom trhu práce, na ktorých boli uplatnené nástroje aktívnych opatrení na trhu práce

Cieľová skupina:

 • Zamestnanci 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny , Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s trvalým pracovným pomerom, ktorí majú priamy dopad na aktívne opatrenia trhu práce a na hodnotenie ich efektívnosti
 • Uchádzači o zamestnanie, ktorí boli podporení z prostriedkov na aktívne opatrenia trhu práce
 • Zamestnanci štatistického úradu SR

Trvanie projektu:

05/2009 - 1/2010

Výška nenávratného finančného príspevku: 346 034,16 eur

Východisková legislatíva

 • Národný strategický referenčný rámec
 • Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • Obnovená Lisabonská stratégia
 • Európska stratégia zamestnanosti
 • Všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky
 • Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov
 • Národný program reforiem Slovenskej republiky
 • Regionálna inovačná stratégia Trnavského samosprávneho kraja
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • PHSR Žilinského samosprávneho kraja
 • PHSR Prešovského samosprávneho kraja
 • PHSR Košického samosprávneho kraja
 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nekorších predpisov
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MPSVR SR č. 31/2004 Z. z.., ktorou sa vykonáva § 69, ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MPSVR SR č. 44/2004 Z. z.., ktorou sa vykonáva § 69, ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Aktivity

AKTIVITA č. 1: Analytická štúdia.

AKTIVITA č. 2: Pilotné prieskumy vo vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny

AKTIVITA č. 3: Referenčný manuál a zadanie pre SW a HW riešenie

AKTIVITA č. 4: Školenia

 

Podporné aktivity projektu:

AKTIVITA č. 5: Riadenie projektu

AKTIVITA č. 6: Publicita a informovanosť

 

Výstupy

Analýza súčasného stavu ukazovateľov a systému hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce

Správa z pilotných prieskumov

Spracovanie referenčného manuálu a návrh riešenia potreby HW a SW

Vyškolených 120 zamestnancov cieľovej skupiny

Obsah inzerátu a tlačovej správy

Zadaná téma: Analytická štúdia

Riešiteľ: INFOSTAT: Inštitút informatiky a štatistiky

Analytická štúdiaotvorit v pdf

Zadaná téma: Referenčná príručka

Riešiteľ: INFOSTAT: Inštitút informatiky a štatistiky

Referenčná príručka

Zadaná téma: Zadanie pre softvérové a hardvérové riešenie

Riešiteľ: INFOSTAT: Inštitút informatiky a štatistiky

Zadanie pre softvérové a hardvérové riešenie

Zadaná téma: Odporúčania projektu Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce v Slovenskej republike pre implementáciu do praxe

Riešiteľ: Trexima Bratislava, spol., s.r.o.

Odporúčania projektu pre implementáciu do praxeotvorit v pdf

Trvalá udržateľnosť

Výsledky projektu sa stanú súčasťou bežnej agendy zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a umožnia, na základe zadefinovaných vstupov, hodnotiť efektívnosť jednotlivých nástrojov AOTP a uplatňovať efektívne jednotlivé nástroje na cieľové skupiny. Výsledok projektu sa stane aj podkladom pre modernizáciu používaného softvaru a hardvaru v ÚPSVaR.

Výsledky budú využívané aj Štatistickým úradom SR pri spracovaní a poskytovaní údajov pre Eurostat,, pretože doposiaľ, za Slovenskú republiku, neboli k dispozícii v požadovanej štruktúre a obsahu.

Nepriamymi užívateľmi výsledkov projektu budú aj uchádzači o zamestnanie, ktorí dostanú, resp. dostali podporu z AOTP, môže sa zefektívniť aktívna politika trhu práce na základe získaných informácií.

Kontakty

Manažér pre publicitu projektu:

Mgr. Katarína Bohunická

e – mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Záverečný workshop projektu

Pozvánka na záverečný workshop projektu

Analytická štúdia

Pilotné prieskumy na ÚPSVaR, zadanie pre softvérové a hardvérové riešenie

Referenčný manuál

Záverečné odporúčania a súbor námetov pre hodnotenie efektivity

Fotodokumentácia zo záverečného workshopu projektu:

Záverečný workshop projektu

Otvorenie Záverečného workshopu hlavnou manažérkou projektu PaedDr. Blažíčkovou

 

 

 

Záverečný workshop projektu

Príhovor PaedDr. Blažíčkovej o celkovom priebehu realizácie projektu

 

 

 

Záverečný workshop projektu

Prezentácia členov Riadiaceho výboru projektu o výsledkoch projektu

 

 

 

Záverečný workshop projektu

Prezentácia členov Riadiaceho výboru projektu o výsledkoch projektu

 

 

 

Záverečný workshop projektu

Prezentácia Ing. Mladého ohľadom štatistických údajov

 

 

 

Záverečný workshop projektu

Prezentácia Ing. Mladého ohľadom štatistických údajov

 

 

 

Záverečný workshop projektu

Prezentácia celkového obsahu cieľov, výsledkov, výstupov projektu na záverečnom workshope