Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce pre Bratislavský samosprávny kraj Kód ITMS:27130130019

Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce pre Bratislavský samosprávny kraj Kód ITMS:27130130019

Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce pre Bratislavský samosprávny kraj Kód ITMS:27130130019

Základné informácie o projekte

Názov prijímateľa: Centrum vzdelávania MPSVR SR

Názov projektu: Národný projekt XXI-2: Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce pre Bratislavský samosprávny kraj

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj

Ciele projektu:

Modernizácia systému hodnotenia efektívnosti uplatňovania aktívnych opatrení trhu práce

Stanoviť národné ukazovatele na hodnotenie efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce v kontexte európskej stratégie zamestnanosti

Porovnať prístupy hodnotenia efektívnosti uplatňovaných opatrení na trhu práce – modely osvedčených metodík v iných krajinách

Skvalitniť zber a spracovanie údajov o výdavkoch a účastníkoch aktívnych opatrení na trhu práce (tokové a stavové ukazovatele podľa rôznych podrobnejších štruktúr a charakteristík účastníka aktívnych opatrení na trhu práce)

Prehĺbiť informácie o umiestňovaní uchádzačov o zamestnanie na otvorenom trhu práce, na ktorých boli uplatnené nástroje aktívnych opatrení na trhu práce

Cieľová skupina:

Zamestnanci 3 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny , Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s trvalým pracovným pomerom, ktorí majú priamy dopad na aktívne opatrenia trhu práce a na hodnotenie ich efektívnosti

Uchádzači o zamestnanie, ktorí boli podporení z prostriedkov na aktívne opatrenia trhu práce

Zamestnanci štatistického úradu SR

Trvanie projektu: 05/2009 - 1/2010

 

Výška nenávratného finančného príspevku: 59 956,71 eur

Východisková legislatíva

 

Národný strategický referenčný rámec

 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 – 2013

 

ÚP VÚC

 

ÚP obce

 

Národné stratégie - rezortné

 

Obnovená lisabonská stratégia

 

Európska stratégia zamestnanosti

 

Všeobecné usmernenie pre hospodárske politiky

 

Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov

 

Národný program reforiem Slovenskej republiky

 

 

 

Aktivity

 

AKTIVITA č. 1: Analytická štúdia.

 

AKTIVITA č. 2: Pilotné prieskumy vo vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny

 

AKTIVITA č. 3: Referenčný manuál a zadanie pre SW a HW riešenie

 

AKTIVITA č. 4: Školenia

 

Podporné aktivity projektu:

 

AKTIVITA č. 5: Riadenie projektu

 

AKTIVITA č. 6: Publicita a informovanosť

 

 

 

Výstupy

 

Analýza súčasného stavu ukazovateľov a systému hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce

 

Správa z pilotných prieskumov

 

Spracovanie referenčného manuálu a návrh riešenia potreby HW a SW

 

Vyškolených 35 zamestnancov cieľovej skupiny

 

 

Obsah inzerátu a tlačovej správyotvorit v pdf

Zadaná téma: Analytická štúdia

 

Riešiteľ: INFOSTAT: Inštitút informatiky a štatistiky

 

Analytická štúdiaotvorit v pdf

Zadaná téma: Referenčná príručka

 

Riešiteľ: INFOSTAT: Inštitút informatiky a štatistiky

 

Referenčná príručkaotvorit v pdf

Zadaná téma: Zadanie pre softvérové a hardvérové riešenie

 

Riešiteľ: INFOSTAT: Inštitút informatiky a štatistiky

 

Zadanie pre softvérové a hardvérové riešenieotvorit v pdf

Zadaná téma: Odporúčania projektu Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce v Slovenskej republike pre implementáciu do praxe

 

Riešiteľ: Trexima Bratislava, spol., s.r.o.

 

Odporúčania projektu pre implementáciu do praxeotvorit v pdf

 

 

 

Trvalá udržateľnosť

 

Výsledky projektu sa stanú súčasťou bežnej agendy zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a umožnia, na základe zadefinovaných vstupov, hodnotiť efektívnosť jednotlivých nástrojov AOTP a uplatňovať efektívne jednotlivé nástroje na cieľové skupiny. Výsledok projektu sa stane aj podkladom pre modernizáciu používaného softvaru a hardvaru v ÚPSVaR.

 

Výsledky budú využívané aj Štatistickým úradom SR pri spracovaní a poskytovaní údajov pre Eurostat,, pretože doposiaľ, za Slovenskú republiku, neboli k dispozícii v požadovanej štruktúre a obsahu.

 

Nepriamymi užívateľmi výsledkov projektu budú aj uchádzači o zamestnanie, ktorí dostanú, resp. dostali podporu z AOTP, môže sa zefektívniť aktívna politika trhu práce na základe získaných informácií.

 

 

Kontakty

 

Manažér pre publicitu projektu:

 

Mgr. Katarína Bohunická

 

e – mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Záverečný workshop projektu

Otvorenie Záverečného workshopu hlavnou manažérkou projektu PaedDr. Blažíčkovou

 

 

 

Záverečný workshop projektu

Príhovor PaedDr. Blažíčkovej o celkovom priebehu realizácie projektu

 

 

 

Záverečný workshop projektu

Prezentácia členov Riadiaceho výboru projektu o výsledkoch projektu

 

 

 

Záverečný workshop projektu

Prezentácia členov Riadiaceho výboru projektu o výsledkoch projektu

 

 

 

Záverečný workshop projektu

Prezentácia Ing. Mladého ohľadom štatistických údajov

 

 

 

Záverečný workshop projektu

Prezentácia Ing. Mladého ohľadom štatistických údajov

 

 

 

Záverečný workshop projektu

Prezentácia celkového obsahu cieľov, výsledkov, výstupov projektu na záverečnom workshope