Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Základné informácie » Ako sa zapojiť?

Ako sa zapojiť?

Obec sa do národného projektu TSP zapojí na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Fondom sociálneho rozvoja. Táto zmluva má odlišný charakter ako zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá sa uzatvára v prípade dopytovo orientovaných projektov. Odlišný je aj spôsob podávania žiadosti o zapojenie sa do národného projektu. Obce sa môžu zapájať prostredníctvom výziev na zapojenie sa obcí do NP TSP, ktoré bude FSP postupne zverejňovať v prvých mesiacoch roka 2012.

 

Prijímateľom NFP v rámci NP TSP je FSR, ktorý na základe prejaveného záujmu obce o zapojenie sa do NP TSP uzatvorí s obcou zmluvu o spolupráci. Obec po zapojení sa do NP TSP nie je prijímateľom NFP a neriadi sa povinnosťami zmluvy o poskytnutí NFP ani Príručkou pre prijímateľa NFP. Spolupráca prebieha na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci medzi FSR a obcou, pričom obec vykonáva terénnu sociálnu prácu v súlade s Príručkou pre obce zapojené do NP TSP a Úvodom do štandardov pre výkon terénnej sociálnej práce.

 

Obec nepredkladá žiadosti o platbu, monitorovacie správy a inú podpornú dokumentáciu, ako pri realizácii dopytovo orientovaného projektu. FSR poskytuje obci na výkon terénnej sociálnej práce finančné prostriedky prostredníctvom transferu, v mesačných intervaloch, spätne za každý ukončený mesiac (podrobnejšie v bode 5 textu výzvy). Administratívne úkony spojené so žiadosťami o platbu, monitorovaním projektu a ďalšie, vykonávajú zamestnanci FSR, nie zamestnanci obce. Obec po zapojení sa do NP TSP nepracuje so systémom ITMS (všetky úkony vykonáva FSR ako prijímateľ NFP v rámci NP TSP). Obec zapojením sa do NP TSP získava koordinačnú a supervíznu podporu zo strany FSR a iných inštitúcií.

 

 

Výzva FSR-NP TSP-1/2012 (ukončená)

Výzva FSR-NP TSP-2/2012 (ukončená)

Výzva FSR-NP TSP-3/2012 (ukončená)

Výzva FSR-NP TSP-4/2012 (ukončená)

Výzva FSR-NP TSP-5/2012 (ukončená)

 

Harmonogram výziev 

 

Otázky a odpovede (pozn.: vyhľadaj téma otázok - Národný projekt TSP)