Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Základné informácie

Základné informácie

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zásadným spôsobom mení a skvalitňuje výkon terénnej sociálnej práce, odbremeňuje obce od administratívy a znižuje náklady na ňu.

 

 


Príjímateľ: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (do 1. apríla 2014 Fond sociálneho rozvoja)

Alokácia: 30 mil. EUR

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja

Realizácia: 2012 až 2015

Cieľové skupiny: 

  • skupiny sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením 
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore     

Ciele projektu: 

  • zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov
  • štandardizácia výkonu TSP prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov
  • zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám
  • zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom horizonte
  • zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí

 

Podrobnejšie informácie:

Žiadosť o NFP (podaná Fondom sociálneho rozvoja)


Otázky a odpovede  (pozn.: vyhľadaj téma otázok - Národný projekt TSP)


 

 

Indikatívny harmonogram výziev na zapojenie sa obcí do NP Terénna sociálna práca v obciach

Harmonogram ďalších výziev na nasledujúce mesiace realizácie NP TSP, prostredníctvom ktorých sa môžu do NP TSP prihlásiť ďalšie skupiny obcí.

Fakty o NP TSP

Fakty o národnom projekte terénna sociálna práca v obciach, súčasný stav podpory terénnej sociálnej práce, výhody oproti dopytovo orientovaným projektom, história podpory TSP a jej význam.

Ako sa zapojiť?

Spôsob podávania žiadostí a uzatvorenia zmluvy o spolupráci s FSR. Vzor zmluvy.

Riadiaci výbor

Zloženie a štatút riadiaceho výboru.