Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Evaluácia dopadu terénnej sociálnej práce

Evaluácia dopadu terénnej sociálnej práce

 

V rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (ďalej NP TSP) pripravuje IA ZaSI evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej TSP), ktorá umožní lepšie porozumieť TSP ako nástroju na podporu sociálnych zmien, vyhodnotiť jej zmysel a dopady na rôzne cieľové skupiny - marginalizované rómske komunity, obce, spoločnosť.

 

Evaluácia dopadu posúdi účelnosť využitia verejných finančných zdrojov, ktoré sú na túto oblasť vynakladané od roku 2005 a umožní tiež zosumarizovať kvantitatívne dáta a kvalitatívne zhodnotenie dopadov výkonu TSP. IA ZaSI ako realizátor podpory programu TSP od roku 2005 chce zároveň prostredníctvom evaluácie získať odporúčania, ktoré pomôžu pri zostavovaní kritérií ďalšieho financovania TSP po roku 2015. Tieto by sa  mali zamerať na otázky, akými spôsobmi ďalej zvyšovať kvalitu terénnej sociálnej práce, v akom rozsahu je potrebná jej realizácia a aké inovatívne postupy možno zaradiť do financovania, koordinácie a metodického vedenia zo strany IA ZaSI. Výstupy evaluácie by mali slúžiť ako podklady pri rozhodovaní o ďalšom financovaní TSP.

 

IA ZaSI chce prostredníctvom evaluácie získať spätnú väzbu na kvalitu doterajšieho výkonu TSP v jednotlivých fázach finančnej podpory TSP a porovnanie efektivity prístupov vzhľadom na formy financovania a metodickej podpory.

 

IA ZaSI hľadá vhodného kandidáta na pozíciu hlavného evaluátora/hlavnej evaluátorky. Spoločne s vybraným kandidátom IA ZASI zostaví evaluačný tím, ktorý na základe stanovených rámcov (zadanie pre evaluáciu dopadu TSP je prístupné tu) v najbližších mesiacoch zrealizuje evaluáciu dopadu tejto sociálnej služby. Očakávaným výstupom je záverečná správa, ktorej predloženie IA ZaSI predpokladá v júni 2015. Požiadavky na hlavného evaluátora/hlavnú evaluátorku sú prístupné tu.