Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach

Fond sociálneho rozvoja (FSR) začal s realizáciou národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (NP TSP), podporeného v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom národného projektu TSP je zabezpečiť efektívny spôsob podpory výkonu TSP v obciach, ktorým sa obce odbremenia od doterajšieho spôsobu administrácie dopytovo orientovaných projektov a ktorý podnieti ďalší rozvoj a skvalitnenie výkonu terénnej sociálnej práce.  Viac informácií...

Aktuality

Staršie správy nájdete v časti Ďalšie aktuality o NP TSP

 

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národných projektov v rámci OP ĽZ

Informácia o povinných prílohách k žiadosti o zapojenie sa do národných projektov v rámci OP ĽZ

Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách

IA MPSVR zverejňuje aktualizované štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.

Záverečná konferencia NP Terénna sociálna práca v obciach

Ponúkame stručné zhrnutie priebehu záverečnej konferencie národného projektu TSP v obciach, fotografie z podujatia a možnosť stiahnuť si väčšinu odprezentovaných príspevkov. 

Správa z evaluácie terénnej sociálnej práce na Slovensku

Predkladáme na stiahnutie elektronickú verziu záverečnej správy z evaluácie terénnej sociálnej práce na Slovensku v programovom období 2007-2013.

Informácia o konaní záverečnej konferencie NP TSP v obciach

Záverečná konferencia NP TSP v obciach sa uskutoční 26. novembra 2015. 

Informačné semináre o výsledkoch NP TSP v Lučenci a Košiciach

Koncom júna sa uskutočnili informačné semináre o výsledkoch národného projektu TSP v obciach.

Výzva č. IA ZaSI-NP TSP-6/2015 na zapojenie sa obcí do NP TSP

IA ZaSI vyhlasuje šiestu výzvu na zapojenie sa obcí do NP TSP. Výzva je určená pre obce, ktoré končia realizáciu dopytovo-orientovaného projektu v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 v termíne od 1.1.2015 do 30.06.2015. Výzva slúži na financovanie poskytovania služieb terénnej sociálnej práce v týchto obciach do 31.10.2015. Žiadosti v rámci výzvy č. 6 je možné podávať do 31. marca 2015. 

Obchod s chudobou

Čomu sa vyhnúť a na čo sa zamerať pri vycestovaní za prácou do zahraničia.

Sheffieldské námestie v obci Bystrany

Čo má spoločné anglický Sheffield s obcou na Spiši? Spájajú ich ľudia.

Evaluácia dopadu terénnej sociálnej práce

Základné informácie o pripravovanej evaluácii terénnej sociálnej práce na Slovensku. 

Príbehy z práce tereňákov NP TSP (4) - Rožňava

Skúsenosti  a príbehy z pôsobenia TSP a ATSP v národnom projekte. Záškoláctvo a šikana. 

Príbehy z práce tereňákov NP TSP (3) - Kurov

Skúsenosti  a príbehy z pôsobenia TSP a ATSP v národnom projekte. List z väzenia. 

Prezentácia NP TSP v RTVS 10.3.2014

10. marca odvysielala RTVS reláciu zameranú na terénnu sociálnu prácu a komunitné centrá.

Príbehy z práce tereňákov NP TSP (2)

Skúsenosti  a príbehy z pôsobenia TSP a ATSP v národnom projekte.

Prvé výsledky projektu podpory bývania v Kojaticiach

V obci Kojatice, zapojenej do NP TSP, odovzdávali prvé výsledky projektu zameraného na bývanie.

Príbehy z práce tereňákov NP TSP (1) - Košice Džungľa

Skúsenosti  a príbehy z pôsobenia TSP a ATSP v národnom projekte.

Ako sa zapojiť?

Spôsob podávania žiadostí a uzatvorenia zmluvy o spolupráci s FSR a vzor zmluvy.

Základné informácie

Základné informácie, spôsob zapájania sa obcí do národného projektu TSP v obciach, prehľad vyhlásených výziev, riadiaci výbor a jeho štatút.

Výzvy

Výzvy na zapojenie sa obcí do národného projektu TSP v obciach. V porovnaní s dopytovo orientovanými projektami majú žiadosti veľmi stručný rozsah a ich spracovanie vyžaduje minimum administratívy. 

Zapojené obce

Zoznam obcí, ktorých žiadosti boli v rámci výziev k NP TSP riadiacim výborom vyhodnotené ako úspešné

Dokumenty

Štandardy pre terénnu sociálnu prácu a ďalšie materiály. podľa ktorých sa má riadiť výkon TSP.

Publicita NP TSP

Dva základné povinné prvky publicity vo formáte PDF: plagát o implementácii NP TSP (formát A4) a logo ESF s odkazom na spoluúčasť EÚ (formát A5). Obec zapojená do NP TSP v obciach ich zverejňuje na mieste výkonu TSP a na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti.

Kontakty pre NP TSP

Kontaktné údaje regionálnych koordinátorov a realizačného tímu NP TSP v obciach. Kontaktné údaje pre médiá.

Výberové konania pre NP TSP

Aktuálne výberové konanie na obsadenie pozícií terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov, vyhlásené po 1. 12. 2011.