Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Národný projekt Rodina a práca

Národný projekt Rodina a práca

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia začala dňa 1.1.2015 realizovať národný projekt „Rodina a práca“.

Viac informácií...

 

Stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca

Na základe vyhodnotenia projektov končiaceho sa operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pripravuje MPSVR SR v rámci nového programového obdobia pokračovanie projektu s rovnakým zameraním ako úspešný projekt Rodina a práca realizovaný v roku 2015.

Upozornenie pre prijímateľov v súvislosti s ukončením projektu

V súvislosti s ukončovaním realizácie aktivít národného projektu Rodina a práca Vás chceme požiadať o súčinnosť, nakoľko je potrebné všetky žiadosti o refundáciu zúčtovať a uhradiť do konca kalendárneho roka 2015.

Upozornenie na povinnosť zaslania výkazu v rámci schémy de minimis.

Upozorňujeme všetkých zamestnávateľov zapojených do NP RAP na platný zmluvne dojednaný termín úhrady transferov.

Základné informácie

Základné informácie, cieľ projektu, cieľové skupiny, územná platnosť.

Ako sa zapojiť

Do národného projektu Rodina a práca (NP RaP) sa v rámci Výzvy na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca môžu zapojiť zamestnávatelia prostredníctvom vyplnenia jednoduchého elektronického formulára.

Výzvy

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca (Výzva).

Dokumenty

Príručky, štandardy a ďalšie materiály.

Kontakty

Kontakty na realizačný tím NP RAP a koordinačné centrá.