Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Fond sociálneho rozvoja (od 1.4.2015 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – ďalej IA MPSVR SR) začal dňa 15. januára 2014 realizovať národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“.

 

Národný projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Viac...

 

Upozornenie na termín úhrady finančných prostriedkov - transferu

Upozorňujeme všetkých poskytovateľov opatrovateľskej služby zapojených do NP POS na platný zmluvne dojednaný termín úhrady transferov.

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

vyhlásené Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (kód ITMS 27120130555)

Informačné semináre pre Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“

V zmysle schváleného Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „ NP POS“), si dovoľujeme dať Vám do pozornosti termíny konania informačných seminárov.

Informácia o odpovediach na otázky z informačných seminárov k Národnému projektu Podpora opatrovateľskej služby

Odpovede na otázky poskytovateľov opatrovateľskej služby, ktoré vzišli z informačných seminárov v Banskej Bystrici a Košiciach, budú uverejnené po doručení stanoviska zo strany Sekcie sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ako sa zapojiť?

Spôsob podávania žiadostí a uzatvorenia zmluvy o spolupráci s FSR a vzor zmluvy.

Dokumenty

Metodické podklady k výkonu opatrovateľskej služby.

Príručka a ďalšie materiály.

Publicita

Dva základné povinné prvky publicity vo formáte PDF: plagát o implementácii NP POS (formát A4) a logo ESF s odkazom na spoluúčasť EÚ (formát A5). Poskytovateľ opatrovateľskej služby pre NP POS ich zverejňuje na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti v priestoroch sídla poskytovateľa, resp. kancelárie opatrovateliek.