Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Národný projekt Komunitné centrá

Národný projekt Komunitné centrá

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IA MPSVR) predtým Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI)  (bývalý Fond sociálneho rozvoja) realizuje Národný projekt Komunitné centrá (NP KC) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Viac informácií...

 

 

Dôležitý oznam: 

Upozorňujeme Prevádzkovateľov KC zapojených do NP KC, že v zmysle bodu 3.4 Zmluvy o spolupráci (ďalej len „Zmluvy“) uzatvorenej s IA MPSVR SR sú do 30. 09. 2015 povinný podať žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na sociálnu službu Komunitné centrum v súlade s § 62 až 66 zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
 
Túto skutočnosť je Prevádzkovateľ KC povinný preukázať zaslaním nasledovnej kópie dokladu vrátane príslušných príloh na adresu IA MPSVR SR:
-       Žiadosť o registráciu do registra poskytovateľov sociálnych služieb (opatrená pečiatkou podateľne príslušného VÚC) najneskôr do 07.10.2015.
 
V prípade, ak si Prevádzkovateľ KC nesplnení túto povinnosť, v zmysle bodu 13.11. Zmluvy mu vzniká povinnosť vrátiť IA MPSVR SR finančné prostriedky poskytnuté vo forme transferov za celé obdobie a poskytnuté materiálne vybavenie (spotrebný materiál) najneskôr do 31.10.2015.

 

 


Záverečná konferencia Národného projektu Komunitné centrá

Dňa 10. decembra 2015 bola v hoteli Dixon zrealizovaná záverečná konferencia, ktorá mala za cieľ oboznámiť odbornú verejnosť o výsledkoch dosiahnutých v rámci NP KC.

Info pre Prevádzkovateľov KC

Uzatvorenie Výzvy na zapojenie sa Prevádzkovateľov komunitných centier do Národného projektu Komunitné centrá.

Ako sa zapojiť?

Informácie ohľadom postupu ako sa zapojiť do Národného projektu Komunitné centrá

Dokumenty

Príručka pre zapojenie sa do NP KC spolu s jej prílohami a ďalšími dokumentmi k Výzve č.1

 

Spolupracujúce organizácie

Organizácie spolupracujúce na implementácii NP KC.

vyuţitie praktických skúseností i teoretických poznatkov pri
realizácii projevyuţitie praktických skúseností i teoretických poznatkov prirealizácii projektu.

 

Základné informácie

Kontakty pre NP KC

Kontaktné údaje projektového tímu NP KC