Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Záverom

Záverom

Milí priatelia,

Miesto zdĺhavého úvodu uvádzame niekoľko pre nás veľmi dôležitých čísel:

  • 856 (ukazovateľ počtu osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu, naplnený na 114%)
  • 409 (ukazovateľ počtu osôb vyškolených v projekte, naplnený na 102%)
  • 22 (mužov a žien, obyvateľov DSS, ktorých sa podarilo zapojiť do pracovného procesu)
  • 26 (komunitných akcií a podujatí, kde sme sa snažili podporiť sieťovanie, vzťahy a nájsť spoločnú cestu)
  • 3 (konferencie regionálneho, a medzinárodného charakteru, kde sa aj prakticky vymieňali poznatky a skúsenosti)
  • 3 (viacdňové študijné cesty do Českej republiky, ktorých sa zúčastnili, zamestnanci a obyvatelia DSS, zástupcovia zriaďovateľov a ďalší prizvaní spolupracovníci)
  • 12 (rôzne zameraných vzdelávacích kurzov, odlektorovaných v 7 zapojených zariadeniach)
  • 130 (dohôd a iných foriem úväzkov = ľudí, ktorým na DI záleží a rozhodli sa prostredníctvom projektu pokúsiť o zlepšenie podmienok života obyvateľov v DSS)

Projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb trval od marca 2013 do decembra 2015. Ťažisko jeho aktivít sa prenieslo na posledný rok, paralelne prebiehali vzdelávania, supervízie, konzultácie, hodnotenia, pracovali experti v metodickom tíme, pod vedením ktorých vznikali metodické príručky, odborné materiály a ďalšie výstupy projektu. Pracovali špecialisti, lokálni konzultanti, projektový tím. Prostredníctvom verejných obstarávaní sme spolupracovali s množstvom dodávateľov, s cestovnou kanceláriou, tlmočníčkami, korektorkami, grafikmi a vydavateľmi.

Rok 2015 bol teda pre všetkých, ktorí boli zapojení v projekte, akčný, plný nových úloh, výziev, prekážok, no i bohatý na nové poznatky, priateľstvá, profesionálne vzťahy a väzby. Hektika overila možnosti zariadení v NP DI, často krát ich stavala do náročnej pozície, ako všetky aktivity zodpovedne naplniť a pritom ustáť chod inštitúcie. Spolu sme posúvali hranice. Obyvatelia medzi sebou, no i vo vzťahoch so zamestnancami testovali svoje možnosti (takmer 100% sa potvrdili slová Slavoja Krupu, že každý z nich dokáže ísť ďaleko  za svoje limity), riaditelia a manažment, v súčinnosti so zriaďovateľom zas tie svoje (prevádzkové, finančné, odborné a ďalšie), experti v metodickom tíme, spolu so špecialistami, lektormi a supervízormi nastavovali vzdelávania takpovediac „na mieru“ a snažili sa fleixibilne reagovať na nové potreby a otázky. Všetci sa medzi sebou stretávali a vymieňali si skúsenosti, názory, delili sa o riešenia podobných situácií. Facilitovali ich aj zahraniční odborníci, napríklad Jan Pfeiffer, ktorý veľmi ochotne poskytoval jeho know-how.

Dnes, pred Vianocami a koncom roka, no i projektu, môžeme napísať, že nás pokroky jednotlivcov i tímov  nesmierne tešia. Cesta je ešte dlhá, nie sme zďaleka na konci, no zdá sa, že prvé kroky neboli, i napriek rozpačitému začiatku, vôbec márne.

Ďakujeme všetkým – ľuďom zapojeným do projektu aj ostatným, s ktorými sme sa počas jeho realizácie stretli, za ich čas, podporu a ústretovosť. Prajeme nám všetkým veľa síl, aby sme o pár rokov mohli proces DI hodnotiť už v jeho výsledkoch. Zvlášť ale prajeme obyvateľom DSS na Slovensku, aby realita dnešných veľkokapacitných celoročných služieb bola čoskoro len históriou. Vývoj spoločnosti, etiky a cítenia spolupatričnosti, empatie a občianskej zodpovednosti nám ukazuje jasnú  cestu.                                                                                                                                                           Tím NP DI