Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Základné informácie

Základné informácie

Cieľom projektu je zahájiť a podporiť proces deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb, ako aj pripraviť a overiť jednotný postup deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a duševnou poruchou, a tiež podporiť verejných poskytovateľov, ktorí majú záujem transformovať svoje inštitucionálne služby na komunitné a využiť pre tento účel disponibilné prostriedky Regionálneho operačného programu, prioritná os 2 Sociálna infraštruktúra na realizáciu prvých projektov deinštitucionalizácie. Projekt sa bude pilotne realizovať v šiestich samosprávnych krajoch, za každý kraj bude určené jedno  zariadenie sociálnych služieb.

 

V zariadeniach sociálnych služieb zapojených do projektu v participujúcich samosprávnych krajoch budú pod odborným vedením metodického tímu expertov pracovať interdisciplinárne transformačné tímy, ktoré po absolvovaní špecializovaných vzdelávacích kurzov dokážu individuálne pripravovať podmienky pre presťahovanie sa klientov do komunity a tiež samotných klientov na adaptabilné zvládnutie celého procesu.

 

Realizáciou projektu získajú klienti zariadení sociálnych služieb, zamestnanci verejných zariadení sociálnych služieb, zriaďovatelia – zamestnanci samosprávnych krajov cenné skúsenosti, ktoré budú slúžiť ako príklady dobrej praxe pre systémovú deinštitucionalizáciu v SR. Vznikne ľudský potenciál odborníkov pre širšie zavádzanie zmien po roku 2015.

 

V súlade so schváleným opisom projektu Fond sociálneho rozvoja vyhodnotil na základe definovaných kritérií zariadenia sociálnych služieb navrhnuté jednotlivými samosprávnymi krajmi zúčastnenými v rámci realizácie projektu. Do projektu budú zapojené tieto zariadenia sociálnych služieb:


Kraj Vybrané zariadenie
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) DSS – Adamovské Kochanovce
Prešovský samosprávny kraj (PSK) CSS Zátišie – Osadné
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ZSS LIPKA – Lipová
Košický samosprávny kraj (KSK) DSS LIDWINA – Strážske
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) DSS – Okoč – Opatovský Sokolec
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) DSS – Slatinka, Lučenec
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) DSS - Ladomerská Vieska*
* zapojené po schválení zmeny opisu projektu 17.02.2014

 

Cieľ projektu:

Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb

 

Špecifické ciele projektu:

Vytvoriť základné podmienky na úspešný prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Naštartovať a podporiť proces deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb

 

Plánovaný harmonogram realizácie projektu: 01/2013 – 08/2015

Výška schváleného NFP: 1 000 000,00 EUR

 

Plánované aktivity:

  • Vytvorenie a činnosť metodického tímu expertov a tímu supervízorov pre odbornú podporu aktivít projektu DI
  • Príprava prostredia a ľudských zdrojov na proces DI

Hodnotenie pripravenosti zariadení a vhodných objektov  na proces DI a nové komunitné služby pre klientov zariadení sociálnych služieb

Obsahová príprava vzdelávania pre DI

Vzdelávanie manažmentu a zamestnancov zariadení sociálnych služieb, zriaďovateľov sociálnych služieb a klientov zariadení sociálnych služieb

Spolupráca s komunitami a zariadeniami

Sieťovanie subjektov podporujúcich  aktivizáciu a začleňovanie v miestnej komunite

  •  Sumarizácia výsledkov procesu deinštitucionalizácie

Overenie procesu DI

Informačná kampaň o proces DI

Spracovanie metodík a štandardov kvality na základe získaných skúseností 

  • Riadenie projektu
  • Publicita a informovanosť

 

Podrobnejšie informácie

Žiadosť o NFP 

Opis projektu v aktuálnej verzii dostupný tu: http://www.ia.gov.sk/sk/narodny-projekt-di/oznamenie-o-zmene-v-opise-projektu-np-di2