Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » „Vzorný ústav sociálnej starostlivosti“

„Vzorný ústav sociálnej starostlivosti“

V roku 1978 sa ním ziskom prvého miesta v celoslovenskej súťaži stal Ústav sociálnej starostlivosti v Lipovej (dnes ZSS Lipka). Dnes je december 2014 a v Lipke v kaštieli ešte stále býva 64 ľudí.

Lipová, kde sa Lipka nachádza, je vzdialená niekoľko minút cesty autom od Šurian a Komjatíc, neďaleko Nových Zámkov. Kaštieľ je pôvodným sídlom veľkostatkára, dobudovaný bol v roku 1907 v okolí krásneho lesoparku, o ktorom existujú záznamy už z roku 1837. Na jeho území sa nachádza aj niekoľko vzácnych drevín a dnes je vyhlásený za Chránený areál. Prvýkrát sa sociálne služby začali v kaštieli poskytovať 1. mája 1947, po znárodnení sa v ňom zriadil Domov ochrany mládeže. O všetko sa tu až do roku 1987 starali rehoľné sestry spolu s civilnými zamestnancami – varili, prali, žehlili, šili ale aj vychovávali a vzdelávali.

Dnes sa v ZSS Lipka poskytujú dva druhy sociálnej služby:

 • Domov sociálnych služieb - pobytová forma (celoročná, týždenná)
 • Špecializované zariadenie – pobytová forma (celoročná)

Základnou filozofiou prístupu zamestnancov k obyvateľom (ako majú uvedené aj na ich internetovej stránke www.zsslipka.sk)  je: ľudsky, individuálne, profesionálne, kreatívne, asertívne.

Zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj spolu s vedením zariadenia sa rozhodli zvyšovať kvalitu ich života a prispievať k rozvoju komunity, v ktorej žijú, nielen čiastkovými opatreniami ale veľkým systémovým - zapojiť sa do Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI), ktorý sa začal realizovať v roku 2013, prostredníctvom IA ZaSI, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

40 zamestnancov sa dnes intenzívne vzdeláva, aby o pár mesiacov dokázali správne podporiť obyvateľov pri prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Zmena to bude obrovská, a pre všetkých. No ako ukazujú skúsenosti z krajín, kde majú transformáciu systému sociálnych služieb už za sebou,  pozitívna a prospešná nielen pre obyvateľov zariadenia a zamestnancov ale aj pre komunitu, kam smerujú. Zisk nových kontaktov, pohľadov na svet, na život, nových väzieb priateľstva a pomoci, novej pracovnej sily. To všetko sa ukázalo ako reálne a pravdivé.

Z našej novembrovej návštevy Lipky a neskôr z decembrovej vernisáže obrazov a výrobkov obyvateľov, si pamätám mladého muža. Je veľmi šikovný, rozhľadený, tvorivý, krásne maľuje. Predstavujem si ho v byte s kamarátmi, s vlastnou izbou, ako chodí niekam do práce, možno s asistentom. Ako si sám uvarí večeru, ide von na kofolu alebo na pivo, ako pomáha pri futbalových tréningoch, lebo ho to baví. Robí dobrovoľníka ...

A možno sa niečo z tejto predstavy o pár rokov stane realitou. Malo by sa. Pracujú na tom zamestnanci, pracuje na tom riaditeľ, v novom roku začne na tom pracovať aj samotný mladý muž. Musí sa toho veľa naučiť. Ale vyzerá motivovane. Našou prácou je, aby sme mu zabezpečili také podmienky, v ktorých sa bude môcť rozvíjať.

Ľudia so špecifickými potrebami (postihnutí ľudia) v sebe skrývajú obrovský potenciál. Niekedy stačí iba chvíľka na to, aby sme ho objavili a možno s ním začali pracovať. Vráti sa nám späť v stokrát väčšej podobe. V Lipke sú obyvatelia s takýmto potenciálom. Srdeční, radostní, pozitívni.

Tak pevne veríme, že sa v rámci NP DI a neskôr v nadväzujúcich aktivitách podarí vytvoriť im tie spomínané a už naozaj veľmi očakávané podmienky.

 

Na naše otázky odpovedá riaditeľ ZSS Lipka Lipová, Mgr. Ivan Trnka:

1. Ako vnímate úroveň poskytovania pobytových sociálnych služieb v SR dnes?

Pobytové sociálne služby v SR sa dnes poskytujú prevažne v inštitúciách. Inštitúcie sú miestom, kde je väčší počet podobne situovaných ľudí, sú na dlhšiu dobu izolovaní od okolitej spoločnosti a vedú spoločne navonok uzavretý spôsob života. Hoci sa zamestnanci v pobytových sociálnych službách snažia o naozaj kvalitné poskytovanie služieb, predsa len nedokážu prijímateľom sociálnych služieb zabezpečiť prirodzené domáce prostredie. Ľudia v inštitúciách majú pevný stereotypný režim dňa, kde väčšina dní je rovnaká. Stráca sa individualita osobnosti, nemajú výber z rôznych možností, majú narušenú intimitu, všetky aktivity prebiehajú na tom istom mieste, do popredia sa dostáva výrazná pasivita ľudí. V inštitúciách nie sú vytvorené podmienky na nadväzovanie sociálnych vzťahov. Väčšina prijímateľov sociálnych služieb v inštitúciách si ani nedokáže predstaviť fungovanie domácnosti a nepoznajú rodinný život. Ľudia v inštitúciách nemajú prístup k bežným verejným zdrojom.

 

2. Ako by sa podľa Vás malo poskytovanie pobytových služieb u nás vyvíjať v budúcnosti?

Základom poskytovania pobytových služieb v budúcnosti by malo byť vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre život v prirodzenom sociálnom prostredí komunity. To je možné dosiahnuť prostredníctvom komplexu kvalitných alternatívnych služieb vo verejnom záujme (vytváranie nových služieb a opatrení a/alebo rozširovaním a využívaním existujúcej siete komunitných služieb). Poskytovanie služby podľa individuálnych potrieb klientov, vytvárať domáce prostredie, rozvíjať a rešpektovať citový život prijímateľov sociálnych služieb a umožniť im nadväzovať priateľské a medziľudské vzťahy. 

Tieto služby im umožnia slobodný a nezávislý spôsob života s podporou komunity, odborníkov, členov rodiny, dobrovoľníkov. Samozrejme, je potrebné dodržiavať práva prijímateľov sociálnych služieb a aktívne ich zapájať do procesu prijímania rozhodnutí.

 

3. Čo bolo podnetom pre rozhodnutie zariadenia zapojiť sa do NP DI?

V posledných skoro 20-tich rokoch sme sa v postojoch a otváraní sa smerom ku komunite výrazne pohli dopredu. Otvorili sme bránu zariadenia, každý má voľný prístup. Rozšírili sme aktivity našich prijímateľov sociálnych služieb aj mimo zariadenia. Zintenzívnili sme spoluprácu s obcou aj základnou školou. Spolupracujeme s charitatívnou organizáciou v obciach Komjatice a Černík. Zviditeľňujeme sa svojimi výrobkami v rámci rôznych výstav a tvorivých dielní v okolitých mestách a pod. Čiže – už sme sa niekam posunuli, ale chceme ísť ešte ďalej ... A to je vlastne aj názov nášho projektu v rámci DI a transformácie sociálnych služieb. Cieľom projektu „Chceme ísť ďalej ...“ je ponúknuť zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb, ktoré budú predovšetkým zamerané na individuálne spôsoby starostlivosti  pri uspokojovaní  potrieb  jednotlivca. Prijímatelia sociálnych služieb a ich rodinní príslušníci by sa mali stať partnermi a zapájať sa do prijímania všetkých  rozhodnutí. Tento cieľ chceme naplniť vybudovaním domácnosti v ktorých prijímatelia za pomoci odborného a podporného personálu budú mať možnosť rozvíjať svoj potenciál, začleniť sa do spoločnosti a ostať jej  súčasťou.

 

4. Urobilo by vaše zariadenie rovnaké rozhodnutie aj dnes?

Áno, urobili by sme rovnaké rozhodnutie aj dnes. Nezlomil nás ani prvotný neúspech pri snahe integrovať sa do komunity v Zlatých Moravciach. Naďalej pokračujeme v plánovaní transformácie nášho zariadenia, akurát sa snažíme poučiť z prvotných chýb.

 

5. Kde vidíte prvé výzvy a možno problémy, ktoré sa v procese DI ukazujú ako špecifické pre váš región?

V prvom rade je nevyhnutná informovanosť širokej verejnosti o otázkach DI, transformácie zariadení, sociálnej inklúzii. Je potrebné vzbudiť záujem verejnosti o život ľudí so špecifickými potrebami. A ďalší veľký dôraz je treba klásť na sieť komunitných služieb v regióne. Je potrebné ju rozširovať tak, aby boli dostupné rôzne formy služieb pri rešpektovaní špecifických potrieb prijímateľov sociálnych služieb a ich individuálne nároky.

 

6. Projekt je naplánovaný do konca roka 2015. Kde sa ako zariadenie vidíte v procese DI v ideálnych podmienkach a pri úspešnom absolvovaní aktivít naplánovaných v NP DI?

V procese prípravy DI v našom zariadení sme posúdili mieru podpory našich prijímateľov sociálnych služieb. Nadviazali sme na posúdenie obmedzení a potrieb, ktoré sme vypracovávali v rámci zisťovania špecifických potrieb PSS v NSK. Máme vypracovaný Transformačný plán pre toto obdobie, ktorý však musíme aktualizovať podľa nových lokalít a siete komunitných služieb v daných lokalitách. Ďalej máme rozpracované špecifikácie jednotlivých domácností (pre nízku, strednú a vysokú mieru podpory), v ktorých budú bývať prijímatelia sociálnych služieb. Aktívne pripravujeme PSS na samostatný život: v rámci svojich možností a možností zariadenia sa učia upratovať, prať, zaobchádzať s peniazmi, samostatne rozhodovať, správne stolovať, atď. Po dokončení tréningovej kuchynky sa budú učiť variť jednoduché jedlá a nápoje.

 

7. Vytvorenie a využívanie akých komunitných služieb bude v budúcnosti pre vašich klientov kľúčovými?

Bude potrebný systém komunitných služieb podľa špecifických potrieb a individuálnych nárokov: predškolská výchova, školská dochádzka, špeciálna pedagogika, fyzioterapia, logopédia, základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo rodinám, možnosť donášky stravy (obedov), atď. V prípade zhoršenia zdravotného stavu bude samozrejme potrebná zdravotnícka starostlivosť ako pre bežných občanov, s možnosťou využívať ADOS. Budú potrební asistenti v domácnostiach, ale takisto aj dobrovoľníci. A v neposlednom rade to bude aj možnosť uplatnenia sa na trhu práce a zabezpečovanie záujmových činností.

 

8. Viete si dnes predstaviť, ako asi bude vyzerať bežný deň vášho klienta po úspešnom ukončení projektu a umiestnení do komunity?

Bežný deň by mal pozostávať z prípravy raňajok, upratovaní domácnosti, jednotlivých denných aktivít (v škole, v dennom centre aktivít, na pracovisku, atď.). Popoludní sa budú venovať voľno-časovým a záujmovým aktivitám, nakupovaniu a príprave večere. Samozrejme, jednotlivé denné aktivity budú závisieť od miery podpory PSS a budú sa na nich podieľať buď sami alebo v spolupráci s asistentmi, dobrovoľníkmi a pracovníkmi v domácnostiach. Podstatné je, že budú mať možnosť výberu svojich aktivít, budú žiť rodinným životom a budú mať prístup k verejným zdrojom.

 • Lipová exteriér » Kliknite pre zväčšenie ->

  Lipová exteriér

 • Lipová interiér pracovnej dielne » Kliknite pre zväčšenie ->

  Lipová interiér pracovnej dielne

 • Lipová » Kliknite pre zväčšenie ->

  Lipová

 • Lipová » Kliknite pre zväčšenie ->

  Lipová