Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Vzdelávanie bolo zahájené úvodným Informačným seminárom

Vzdelávanie bolo zahájené úvodným Informačným seminárom

 

Vzdelávanie a príprava v oblasti prechodu z inštitucionálnych na komunitné sociálne služby v rámci podaktivity 1.2 Príprava prostredia a ľudských zdrojov na proces DI národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NPDI) boli v pondelok 23.6.2014 otvorené prvým dňom Informačného seminára, na ktorom sa zúčastnili kľúčoví manažéri zo všetkých zariadení sociálnych služieb zapojených do projektu a zástupcovia samosprávnych krajov.

 

Po oficiálnom otvorení Informačného seminára a úvodných slovách pani Lýdie Brichtovej, riaditeľky Odboru sociálnych služieb, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR) a pána Miroslava Repku, vedúceho Oddelenia národných projektov Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) boli predstavení experti metodického tímu a prebiehala obsahová časť v súlade s naplánovaným programom seminára. Ku každej téme bola otvorená diskusia s expertom prislúchajúcej oblasti, kde bolo zodpovedaných mnoho zaujímavých otázok.  

 

Stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére, kde si odborníci z praxe veľmi ochotne vymieňali skúsenosti, odovzdávali podnety a nápady pre úspešné naštartovanie procesu, v ktorom vidia nádej zmeny spôsobu životu ľudí so zdravotným postihnutím a zvýšiť jeho kvalitu prechodom z inštitucionálnej starostlivosti do komunitného prostredia. O tom, že aj ľudia s postihnutím môžu žiť aktívne a hodnotnejšie prišli porozprávať pani Michaela Dobrovodská a pán Juraj Šuster z Chránenej dielne Radnička.

 

Na stiahnutie:

- Program informačného seminára

 

Prezentácie:

- Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť - PhDr. Miroslav Cangár

- NP DI – Ing. Danka Balalová

- Využívanie zdrojov štrukturálnych fondov na podporu procesu deinstitucionalizacie v rámci iROP - Mgr. Miloš Beňov

- Informácia o aktivitách za oblasť sociálnych služieb a vzdelávania v NP DI - doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.

- Informácia o aktivitách za oblasť podporovaného zamestnávania a služieb zamestnanosti v NP DI - PhDr. Viera Záhorcová

- Informácia o aktivitách za oblasť podpory fyzického prostredia nových komunitných služieb v NP DI - doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

- Informácia o aktivitách za oblasť diseminácie v NP DI - Mgr. Mária Machajdíková

- Takýto som bol, takýto som dnes - Juraj Šuster, Chránená dielňa Radnička

 

TLAČOVÁ SPRÁVA