Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » V úvode nového roka zasadal metodický tím expertov

V úvode nového roka zasadal metodický tím expertov

Metodický tím expertov V januári 2014 sa uskutočnilo zasadnutie metodického tímu expertov pre odbornú podporu aktivít národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI) (metodický tím). Zriadenie a činnosť  metodického tímu je kľúčovým momentom pre realizáciu jednotlivých aktivít a činností v rámci NP DI, ako aj naplnenia  hlavného cieľa NP DI. Metodický tím, ktorý je  tvorený z expertov pre oblasť sociálnych služieb a vzdelávania, podporovaného zamestnávania a služieb zamestnanosti, podpory fyzického prostredia nových komunitných služieb a oblasť diseminácie, úzko spolupracuje s ďalšími odborníkmi z príslušnej oblasti – špecialistami pre jednotlivé oblasti, odbornými hodnotiteľmi pripravenosti zariadení sociálnych služieb pre jednotlivé oblasti,  supervízormi  zariadení sociálnych služieb, ako aj lokálnymi konzultantmi. Hlavnou úlohou metodického tímu je zabezpečenie jednotnosti pri riešení metodických, vecných a odborných aktivít v procese transformácie systému sociálnych služieb, ako aj koordinácie činností v rámci jednotlivých oblastí (sociálne služby, podporované zamestnávanie, individuálne plánovanie a podpora fyzického prostredia nových komunitných služieb).  

 

Na prvom tohoročnom stretnutí expertov metodického tímu pod vedením Mgr. Kristíny Baťovej, PhD., vedúcej metodického tímu sa zúčastnili experti pre oblasť sociálnych služieb, podporovaného zamestnávania a oblasť diseminácie. Stretnutia sa nezúčastnil expert pre oblasť podpory fyzického prostredia nových komunitných služieb, ktorý bol vybraný výberovým konaním dňa 27. januára 2014. Predmetom diskusie expertov bol spôsob naplnenia jednotlivých cieľov, aktivít a činností projektu. Za každú oblasť bude spracovaný podrobný postup naplnenia zadefinovaných úloh projektu, ako aj časového harmonogramu jednotlivých aktivít diseminácie.

 

Na stretnutie metodického tímu nadväzujú stretnutia pracovných tímov pre jednotlivé oblasti. 21. januára 2014 zahájil svoju činnosť tím pre oblasť podporovaného zamestnávania a služieb zamestnanosti, v najbližších dňoch je naplánované stretnutie pracovného tímu pre oblasť sociálnych služieb a vzdelávania a oblasť diseminácie.