Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Záverečná medzinárodná konferencia NP DI, Ako bolo?

Záverečná medzinárodná konferencia NP DI, Ako bolo?

Pri príležitosti ukončenia Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb sa 14.-15. októbra 2015 stretli v Senci významní európski a svetoví odborníci spolu so slovenskými. Za účasti riaditeľov, zamestnancov a obyvateľov z transformujúcich sa zariadení sociálnych služieb diskutovali o možnostiach a prvých úspechoch zmien v poskytovaní sociálnych služieb.

 

Nosnou témou konferencie a sprievodných aktivít bola predovšetkým ZMENA. Aj keď legislatíva hovorí, že základným cieľom sociálnej služby je „zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti“, realita mnohých zariadení s veľkým počtom klientov neumožňuje tento cieľ plne realizovať. Stratégia deinštitucionalizácie a náhradnej starostlivosti, ktorá bola prijatá v roku 2011, je preto dôkazom postupných, významných krokov v tejto oblasti. Prostredníctvom Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb sa od marca 2013 uskutočňujú zmeny v poskytovaní sociálnych služieb, čo znamená transformáciu inštitucionálnych služieb na komunitné, zjednodušene prechod na komunitnú starostlivosť. Už dnes možno konštatovať, že tento proces sa úspešne uskutočňuje, pričom sa v praxi  overuje jednotný postup deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a duševnou poruchou.

Národný projekt podporuje verejných poskytovateľov, ktorí prejavili záujem transformovať svoje inštitucionálne služby na komunitné a je doň zapojených 5 samosprávnych krajov a 7 zariadení sociálnych služieb (ZSS). Zastrešuje ho a realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (v gescii Sekcii sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR).

 

Na konferencii sa so svojimi skúsenosťami a poznatkami podelili odborníci z oblastí sociálnych služieb, ľudsko-právnych vzťahov, zamestnávania a aktivizácie, fyzického prostredia a univerzálneho dizajnu. Zahraničných partnerov prezentovali špičkoví odborníci.

Prostredníctvom videopozdravu podporil kroky NP DI Zástupca regionálnej kancelárie pre Európu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Jan Jařáb (CZ). Vyzdvihol potrebu vzájomnej spolupráce, podpory a výmeny informácií medzi jednotlivými európskymi krajinami, ktoré majú proces DI už „za sebou“ a tými, ktoré ním prechádzajú teraz alebo sa naň pripravujú v blízkej budúcnosti. Najdôležitejšie je, aby sme sa začali zaujímať o to, aby ľudské práva boli rešpektované a dodržiavané, odhliadnuc od statusu osoby, na ktorú náš záujem smeruje.

Osobne sa konferencie zúčastnil pán Keith Martin (AUS) - hlavný manažér pre medzinárodné služby EPIC. Na Slovensko chodieva už niekoľko rokov a je pozorovateľom zmien, ktoré sa u nás v oblasti podporovaného zamestnávania pre ľudí s postihnutím, či iných osôb, ktoré sa obrátia na agentúry podporovaného zamestnávania, uskutočňujú.

Pani Elizabeth Garnham (GB) - expertka pre oblasť podporovaného zamestnávania South West Employment Institute zas hovorila o paralelnom procese zamestnávania a riešenia bývania pre ľudí s postihnutím v komunite. Má osobné a priame skúsenosti s úspešným umiestňovaním takýchto osôb na trh práce. Sama prešla niekoľkými najfrekventovanejšími prácami a zamestnaniami, aby vedela poradiť adresne a vypracovať pre svojich klientov individualizované postupy, ako sa zamestnať.

 

Rozumný človek sa prispôsobí podmienkam prostredia, ktoré ho obklopuje ... Nerozumný sa zas snaží prispôsobiť okolie sebe ... A všetok pokrok nakoniec závisí práve na tom nerozumnom ...“

                                                                                                                                                                                                            G. B. Shaw

 

Týmto citátom začal svoju mimoriadne kvalitnú prednášku Pete Kercher (ITA) – ambasádor pre univerzálny dizajn European Institute for design and disability.  Tí, ktorí o dizajne nových verejných i súkromných priestorov spolurozhodujú a ako zásterku používajú predovšetkým ekonomickú náročnosť univerzálneho dizajnu, hovoria: univerzálny dizajn sa nedá použiť v tomto prípade, nie sú na to peniaze. Ale tvorivá práca nepozná slovné spojenie „nedá sa“. Ide len o správny uhol pohľadu. Ekonomicky náročnejšia investícia do bezbariérových budov, ktorá sa podľa švajčiarskej štúdie „Bezbariérová výstavba – problémy pri výkone projektovej činnosti“, pohybuje priemerne na 0,81% z celkovej hodnoty stavby (výťah), v konečnom dôsledku neslúži len ľuďom s postihnutím, ale využijeme ju všetci. Preto v dlhšom časovom horizonte môžeme konštatovať, že priestory navrhnuté rešpektujúc zásady univerzálneho navrhovania budú lacnejšie, lebo nebudú potrebné dodatočné investície na postupné prispôsobovanie priestoru podľa meniacej sa skladby populácie.

 

Veľmi dôležitým posolstvom bola prednáška medzinárodne uznávaného právnika a odborníka na oblasť ľudských práv a slobôd, Maroša Matiaška (SK), ktorý upozornil, že SR po prijatí Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím musí začať konať – meniť legislatívu tak, aby ho napĺňala. Zaviazala sa v ňom totiž konať hneď a bezodkladne, v prípade, že niekoho ľudské práva sú porušované.

 

Paralelne s odbornými workshopmi sa uskutočnil aj workshop pre účastníkov konferencie, zameraný na sebaobhajovanie, ako jeden z kľúčových nástrojov zmeny vnímania statusu občana so zdravotným postihnutím v spoločnosti. Sprievodnou akciou bola inštalácia fotografií  fotografa Martina Baláža.

 

Národný projekt deinštitucionalizácie (NP DI) je financovaný z Európskeho sociálneho fondu  v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Slovenská republika sa hlási k  celosvetovému trendu systematického odstraňovania dôsledkov dlhodobo uplatňovaného, ale už historicky prekonaného modelu inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí vyžadujúcich dlhodobú pomoc a starostlivosť a jeho nahradenie alternatívnym modelom služieb a opatrení. Expert NP DI pre sociálne služby Slavomír Krupa túto paradigmu priamo pomenoval ako sociokultúrnu.

Takáto zmena modelu je jedným z cieľov súčasnej sociálnej politiky MPSVR a vlády  v oblasti sociálnej inklúzie a zdravotného postihnutia. Ústne ich deklaroval aj riaditeľ odboru sociálnych služieb Peter Szabo, ktorý sa s účastníkmi konferencie podelil o osobnú skúsenosť, keď sa ich vyučujúci jednoducho a správne opýtal:“V ktorom zariadení by ste chceli byť klientom VY?“

 • panelová diskusia » Kliknite pre zväčšenie ->

  panelová diskusia

 • pán Roman Vrábeľ o prístupnosti » Kliknite pre zväčšenie ->

  pán Roman Vrábeľ o prístupnosti

 • expertka na podporované zamestnávanie Viera Záhorcová » Kliknite pre zväčšenie ->

  expertka na podporované zamestnávanie Viera Záhorcová

 • inštalácia fotografií Martina Baláža » Kliknite pre zväčšenie ->

  inštalácia fotografií Martina Baláža

 • expertka pre zamestnávanie a bývanie Elizabeth Garnham » Kliknite pre zväčšenie ->

  expertka pre zamestnávanie a bývanie Elizabeth Garnham

 • Keith Martin z organizácie EPIC » Kliknite pre zväčšenie ->

  Keith Martin z organizácie EPIC

 • otvorenie zástupkyňou GR pani Borgulovou » Kliknite pre zväčšenie ->

  otvorenie zástupkyňou GR pani Borgulovou

 • právnik Maroš Matiaško o Dohovore » Kliknite pre zväčšenie ->

  právnik Maroš Matiaško o Dohovore

 • expertka pre fyzické prostredie Lea Rollová » Kliknite pre zväčšenie ->

  expertka pre fyzické prostredie Lea Rollová

 • videomessage Jana Jařába » Kliknite pre zväčšenie ->

  videomessage Jana Jařába

 • účastníci konferencie » Kliknite pre zväčšenie ->

  účastníci konferencie

 • starostka obce Lipová » Kliknite pre zväčšenie ->

  starostka obce Lipová

 • Marián Horanič na workshope o sebaobhajovaní » Kliknite pre zväčšenie ->

  Marián Horanič na workshope o sebaobhajovaní

 • expert pre Design for all Pete Kercher » Kliknite pre zväčšenie ->

  expert pre Design for all Pete Kercher