Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Príprava manažmentu v plnom prúde

Príprava manažmentu v plnom prúde

V priebehu mesiacov september a október 2014 prebieha intenzívna príprava kľúčových manažérov VÚC a  manažmentu vybraných zariadení sociálnych služieb, zapojených do Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI), tematickým okruhom 1. - Vzdelávanie a príprava v oblasti prechodu z inštitucionálnych na komunitné sociálne služby. Priamo nadväzuje na úvodný Informačný seminár, ktorého otvorenie sa konalo 23. 6. 2014 v Bratislave.

 

 

V rámci dvojdňového informačného seminára sa lektori venovali predovšetkým esenciálnym cieľom - informovať o projekte, vysvetliť dôvody a zámery procesu deinštitucionalizácie, rozptýliť vzniknuté obavy a odpovedať na základné otázky týkajúce sa procesu deinštitucionalizácie.

S odstupom času potrebného na vstrebanie informácií a formulovanie prípadných otázok a očakávaní zo strany manažmentu, v týchto dňoch začína druhá časť vzdelávania zameraná na riadenie manažmentu zmien v kontexte transformačných plánov zariadení sociálnych služieb. Interaktívne workshopy detailne vysvetlia proces deinštitucionalizácie, jeho jednotlivé etapy a pripravia manažérov na vytváranie vhodných podmienok pre realizáciu zmien súvisiacich s týmto procesom. Predstavia im efektívne metódy riadenia zmien v organizáciách a metódy riešenia najčastejších problémov. Vybavia manažérov základnými zručnosťami potrebnými na tvorbu transformačného plánu, ako aj na jeho implementáciu. Obsahom kurzu je aj základný legislatívny rámec prechodu od inštitucionálnych služieb na komunitné a prezentácia dôvodov pre tieto zmeny prostredníctvom koncepcie nezávislého života.

 

V závere kurzu budú manažéri disponovať všetkými zručnosťami potrebnými na tvorbu transformačného plánu a budú na ňom pracovať rešpektujúc podmienky štandardizácie kvality sociálnych služieb.

 

Vzdelávanie manažmentu je v začiatkoch práce so zariadeniami sociálnych služieb kľúčovým, pretože úspešná transformácia zariadenia je závislá na vytvorení a využívaní kvalitnej siete flexibilných komunitných sociálnych služieb. A to je v tomto procese, spolu s tvorbou projektov, hlavnou úlohou manažérov zariadení, VÚC a zainteresovaných obcí.

 

 

Picture: 2 / 4

pracovné stretnutie

pracovné stretnutie