Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Oznámenie o zmene v Opise projektu NP DI

Oznámenie o zmene v Opise projektu NP DI

V súvislosti so zmenou týkajúcou sa aktívneho zapojenia ďalšieho zariadenia sociálnych služieb (Domov sociálnych služieb – Ladomerská Vieska) do Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb boli Riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia schválené zmeny v žiadosti o nenávratný finančný príspevok v prílohe č. 1 Opise projektu (ďalej len „Opis projektu NP DI“). Aktualizovaný Opis projektu NP DI so zapracovanými zmenami nahrádza pôvodné znenie dokumentu.

Súborové prílohy