Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » NP DI BSK

Národný projekt „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji“

Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom naštartovania procesu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len „BSK“).

Projekt podpory procesu DI v BSK v plnej miere nadväzuje na národný projekt „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“ (ďalej len „NP DI“) podporujúci proces deinštitucionalizácie  vo zvyšných samosprávnych krajoch. Podpora DI v BSK bude prebiehať v súlade s dokumentmi, vzdelávacími modulmi a metodikou vypracovanou v NP DI. Budú realizované všetky odporúčania plynúce z NP DI.

 

Projekt vedomostne pripraví personál a klientov vybraných zariadení sociálnych služieb, spolu so zamestnancami BSK na prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť prostredníctvom vzdelávacích aktivít z viacerých oblastí. Na proces DI budú pripravené aj komunity, v ktorých bude proces prebiehať a subjekty, ktoré sa ho zúčastnia prostredníctvom zapojenia do vzdelávacieho procesu a poskytnutého poradenstva. Bude zabezpečená supervízia a poradenstvo pre vybrané zariadenia sociálnych služieb v pilotnom procese DI v BSK. Na realizáciu projektu budú využité učebné plány a učebné osnovy spracované počas realizácie NP DI.

 

Cieľovou skupinou projektu sú:

1) Zamestnanci inštitúcií verejnej správy  a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore

  • zamestnanci samosprávneho kraja - zamestnanci odborov sociálnych vecí a odborov správy majetku a investícií
  • zamestnanci zariadení sociálnych služieb, ktorí budú priamo zapojení do výkonu politík a opatrení v oblasti sociálnej inklúzie

 

2) Občania s ťažkým zdravotným postihnutím a občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori

  • klienti zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, ktorí v súčasnosti dlhodobo žijú v týchto zariadeniach inštitucionálneho charakteru a spĺňajú kritéria v zmysle zákona o sociálnych službách.

 

 

 

Ďalšie informácie

Opis projektu

 

 

Záverečná medzinárodná konferencia

Milí priatelia!

Dovoľte, aby sme vás čo najsrdečnejšie pozvali na záverečnú medzinárodnú konferenciu projektu NP DI s názvom "Deinštitucionalizácia systému sociálnych služieb v SR".

Študijné cesty do Čiech zaujali

V novembri sa nám pre zariadenia zapojené do projektu NP DI a NP DI BSK podarilo zabezpečiť, aby vycestovali za kolegami do Čiech a získali veľa praktických informácií o procese transformácie, a to priamo z prvej ruky.

 

Záverečná medzinárodná konferencia, Ako bolo?

Pri príležitosti ukončenia Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb sa 14.-15. októbra 2015 stretli v Senci významní európski a svetoví odborníci spolu so slovenskými. Za účasti riaditeľov, zamestnancov a obyvateľov z transformujúcich sa zariadení sociálnych služieb aj z projektu "Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb BSK",  diskutovali o možnostiach a prvých úspechoch zmien v poskytovaní sociálnych služieb. 

 

Vzdelávania sú od marca v plnom prúde

Príprava manažmentu a zamestnancov sa už naplno rozbehla.

Prvé školenie Manažment riadenia zmien sa uskutočňuje od 12. marca 2015 a bude pokračovať až do konca apríla.