Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Navštívili sme transformujúce sa zariadenia DSS Okoč, ZSS Lipka a DSS Adamovské Kochanovce

Navštívili sme transformujúce sa zariadenia DSS Okoč, ZSS Lipka a DSS Adamovské Kochanovce

Spolupredseda Európskej expertnej skupiny pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť MUDr. Jan Pfeiffer, sprevádzaný generálnou riaditeľkou Sekcie sociálnej a rodinnej politiky JUDr. Nadeždou Šebovou, riaditeľkou Odboru sociálnych služieb Mgr. Lýdiou Brichtovou, PhD., riaditeľkou Odboru národných projektov IAZaSI Ing. Zuzanou Valentovou, vedúcim oddelení národných projektov Mgr. Miroslavom Repkom a ďalšími zástupcami IAZaSI a MPSVR SR, ESF, vedúcou metodického tímu Mgr. Tatianou Jancurovou a expertmi pre sociálne služby a fyzické prostredie NP DI, a zástupkyňou Riadiaceho výboru NP DI Ivetou Mišovou, navštívili v utorok 11. novembra 2014 ZSS Lipka Lipová a DSS Okoč.

Obe zariadenia sú za podpory zriaďovateľov zapojené do národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI). Momentálne sa nachádzajú v procese odbornej prípravy personálu na prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

Návšteva zariadení sa v oboch prípadoch ukázala ako nevyhnutná a potrebná. MUDr. Pfeiffer sa počas nej stretol  aj s manažmentom zariadení a zástupcami VÚC, a spoločne diskutovali o stave implementácie projektu, o problémoch a úskaliach, s ktorými sa stretávajú. Poskytol im cenné rady, informácie a kontakty, odporučil smer, akým by sa mali ďalej uberať a ako postupne meniť myslenie nielen zamestnancov ale aj okolia. Práve ono sa, predovšetkým v prípade ZSS Lipka, ukázalo k myšlienke presťahovania časti obyvateľov zariadenia do neďalekého mesta ako nepriateľské a jednoznačne proti. Ani napriek intervenciám a vysvetleniu situácie, sa žiaľ postoj verejnosti v tomto prípade nepodarilo zmeniť. Aj preto je potrebná cielená a rýchla podpora aj v oblasti diseminácie a publicity.

Do programu návštevy bola zahrnutá aj prehliadka transformujúcich sa zariadení, o ktorú prejavil mimoriadny záujem aj MUDr. Pfeiffer. Rovnako ako experti z metodického tímu a odborný garant projektu NP DI Sekcia sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR, aj on je hlboko presvedčený, že podmienky života všetkých obyvateľov treba od základov zmeniť. Aj tí, ktorí majú posudok na najvyššie stupne odkázanosti a potrebujú najvyššiu mieru podpory, budú žiť vo svojich bytoch, či domoch a budú sa, podľa ich možností, aktívne podieľať na každodenných činnostiach. Sprostredkovať im bežný a normálny život aj formou zážitku a skúsenosti bude síce výzvou pre zamestnancov, ktorí im budú poskytovať podporu, no počas odbornej prípravy získajú základné poznatky o tom, ako s nimi pracovať. Práve na návšteve v DSS Okoč, kde je umiestnených prijímateľov s vysokou mierou odkázanosti viac, sa nám táto téma javila ako mimoriadne dôležitá.

V stredu 12. novembra 2014 následne absolvoval MUDr. Pfeiffer  spolu so zástupcom MPSVR SR, vedúcou metodického tímu NP DI, a ďalšími zástupcami projektu, aj návštevu tretieho zariadenia, zapojeného do NP DI, DSS Adamovské Kochanovce. Na stretnutí s riaditeľkou zariadenia a predstaviteľmi VÚC opäť diskutovali o stave implementácie projektu a o problémoch, s ktorými sa v regióne Trenčína stretávajú. Aj pre DSS Adamovské Kochanovce sa táto návšteva javila ako podnetná a nápomocná.

Záverom treba konštatovať, že organizovanie takýchto príležitostí na veľmi špecifickú a neformálnu diskusiu a výmenu informácií, skúseností a odporúčaní, je jedným z najdôležitejších nástrojov pre uskutočňovanie zmien. Zmien systému poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú pre naše podmienky také potrebné a nevyhnutné.

 • stretnutie v plnom prúde » Click to zoom ->

  stretnutie v plnom prúde

 • stretnutie v plnom prúde » Click to zoom ->

  stretnutie v plnom prúde

 • stretnutie v plnom prúde » Click to zoom ->

  stretnutie v plnom prúde