Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Cesty späť do komunity, LIDWINA - DSS Strážske

Cesty späť do komunity, LIDWINA - DSS Strážske

V stredu, 4. februára,  sme spoločne so zariadeniami, zapojenými v NP DI, odštartovali „šnúru“ úvodných stretnutí v komunite, v Strážskom. Hlavným cieľom týchto stretnutí bolo zoznámiť významných aktérov v lokalite s transformačnými zámermi zariadenia a jeho zriaďovateľa. 

Úvodom  expert pre sociálne služby Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. veľmi ľudsky a hodnotovo priblížil základné myšlienky deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb, jej východiská a oporu v slovenských zákonoch, ale najmä v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Nasledovala krátka informácia o samotnom projekte NP DI. Zdôraznila, že ide o pilotné overenie, ako v našich podmienkach zavádzať zmeny, ako sieťovať zariadenia a ľudí v komunite, ako im pomáhať prekonávať prekážky nielen dané, ale aj tie, ktoré vznikajú počas trvania projektu. Následne odznelo aj veľmi potrebné vyslovenie verejnej podpory zo strany zriaďovateľa zariadenia – Košického samosprávneho kraja. LIDWINA - DSS Strážske, zastúpená  pani riaditeľkou PhDr. Lýdiou Bušaničovou, manažérom pre DI PhDr. Viliamom Hakvem, zamestnancami a obyvateľmi zariadenia, prezentovali dôležitým zástupcom miestnej komunity, víziu a plány zmien v zariadení. Vo svojich plánoch nadväzujú na overené vlastné skúsenosti a poctivo hľadajú vlastnú cestu ako pomôcť „svojim“ obyvateľom. Niektoré konkrétne kroky už začali realizovať. Pripravili novú zamestnaneckú štruktúru, ktorá začne podporovať individualizovanú prácu v malých komunitách. Zriadili tréningové bývanie pre 6 dievčat. Skúsenosť dievčat, ich pokroky a chuť učiť sa ďalej sú pre vedenie dôkazom, že tento krok bol správny. V krátkom čase by chceli podobnú skúsenosť poskytnúť aj 6 chlapcom. 

Po úvodných prezentáciách prehovorila expertka pre podporované zamestnávanie PhDr. Viera Záhorcová, PhD. Priblížila možnosti zamestnania, ktoré existujú pre ľudí s postihnutím. Na konkrétnych príkladoch na Slovensku ukázala, ako sa to dá. Pretože veľmi kľúčovou časťou procesu deinštitucionalizácie je zamestnávanie obyvateľov zariadení. Mali by sme byť pripravení ponúknuť im možnosť na zmysluplné trávenie času, prípravu na možné uplatnenie na bežnom trhu práce, vytvoriť im pracovné miesta, a tak im umožniť byť čo najviac samostatnými. 

Niektorí účastníci stretnutia sa cítili byť inšpirovaní aj pre svoju vlastnú prácu. V neformálnych diskusiách po oficiálnej časti, sme spoločne  nachádzali možnosti, ako zapracovať myšlienky DI a práce v komunite aj do ich vlastnej agendy. Jasne sme dokázali pomenovať oblasti, kde bude treba širšiu spoluprácu a z ľudí bolo cítiť, že prišli lebo chceli a nie preto, že sa to od nich očakávalo. A to je pre budúcu možnú spoluprácu veľmi pozitívnym signálom. 

Komunita je prostredie, v ktorom žijeme. Vytvárame si v nej viac či menej funkčné vzťahy. Tie potom v prípade potreby využívame. Rovnako by na tom mali byť aj obyvatelia zariadení. Tiež by mali mať v komunite vybudované vzťahy a väzby. Mali by mať vytvorené také prostredie, ktoré by im čo najmenej prekážalo v normálnom živote. Alebo naopak. Prostredie, ktoré by im umožnilo, pokiaľ možno, úplnú inklúziu do spoločnosti a podporovalo ich v bežnom živote.  

 • prezentácie » Kliknite pre zväčšenie ->

  prezentácie

 • prezentácie » Kliknite pre zväčšenie ->

  prezentácie

 • prezentácie » Kliknite pre zväčšenie ->

  prezentácie

 • prezentácie » Kliknite pre zväčšenie ->

  prezentácie

 • prezentácie » Kliknite pre zväčšenie ->

  prezentácie

 • klienti s pani riaditeľkou » Kliknite pre zväčšenie ->

  klienti s pani riaditeľkou

 • účastníci » Kliknite pre zväčšenie ->

  účastníci

 • účastníci » Kliknite pre zväčšenie ->

  účastníci

 • účastníci » Kliknite pre zväčšenie ->

  účastníci