Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Cesty späť do komunity, "LIPKA", ZSS Lipová v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

Cesty späť do komunity, "LIPKA", ZSS Lipová v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

Vo štvrtok, 12. februára sa v Lipovej uskutočnilo v poradí 5. stretnutie v komunite. Jeho hlavným cieľom bolo zoznámiť významných aktérov v lokalite s transformačnými zámermi zariadenia.

Úvodom  všetkých účastníkov privítal riaditeľ zariadenia Mgr. Ivan Trnka. Na pôde obecného úradu privítala aj pani starostka Mgr. Tatiana Ölvecká, ktorá takto len potvrdila dobré vzťahy so zariadením. Prvú prezentáciu mal vedúci metodického tímu NP DI PhDr. Miroslav Cangár. Veľmi ľudsky a hodnotovo priblížil základné myšlienky deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb, jej východiská a oporu v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Na prehľadných grafikách ukázal, čo to znamená inklúzia a kam dnes sociálne služby v modernej Európe smerujú. Nasledovala krátka informácia o samotnom projekte NP DI, ktorú prezentovala Mgr. Mária Machajdíková, expertka pre disemináciu NP DI. Zdôraznila, že ide o pilotné overenie, ako v našich podmienkach zavádzať zmeny, ako sieťovať zariadenia a ľudí v komunite, ako im pomáhať prekonávať prekážky nielen dané, ale aj tie, ktoré vznikajú počas trvania projektu. „LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová, zastúpené riaditeľom Mgr. Ivanom Trnkom prezentovalo krátku históriu zariadenia a dôležité kroky, ktoré na svojej ceste už dosiahli. Potom dôležitým zástupcom miestnej komunity prezentovala Mgr. Jana Valentová-sestra pri lôžku víziu a plány zmien v zariadení. Spolu so zriaďovateľom – Nitrianskym samosprávnym krajom skonštatovali, že aj keď sa im v prvej fáze ROP nepodarilo zapojiť aj do investičného projektu, a teda nemôžu zatiaľ stavať, ostávajú optimisti. Pripravia nový projekt, s pomocou expertov z metodického tímu odstránia prípadné prekážky a problémy a dúfajú, že v druhej fáze už získajú potrebnú finančnú podporu. Rovnako optimistickí sú aj napriek negatívnej skúsenosti z mesta Zlaté Moravce. Aj tento prípad nás utvrdzuje v myšlienke, že je treba poskytnúť verejnosti a komunite čo najviac informácií, vystupovať transparentne, odpovedať na otázky a sami sa pýtať. Len tak dokážeme predísť rôznym predsudkom a ukázať, že ľudia s postihnutím sú pre komunitu obrovským prínosom.

Po úvodných prezentáciách prehovorila expertka pre podporované zamestnávanie PhDr. Viera Záhorcová, PhD. Priblížila možnosti zamestnania, ktoré existujú pre ľudí s postihnutím. Na konkrétnych príkladoch na Slovensku ukázala, ako sa to dá. Pretože veľmi kľúčovou časťou procesu deinštitucionalizácie je zamestnávanie obyvateľov zariadení. Mali by sme byť pripravení ponúknuť im možnosť zmysluplného trávenia času, prípravu na možné uplatnenie na bežnom trhu práce, vytvoriť im pracovné miesta, a tak im umožniť byť čo najviac samostatnými.

Niektorí účastníci stretnutia sa cítili byť inšpirovaní aj pre svoju vlastnú prácu. V neformálnych diskusiách po oficiálnej časti, sme spoločne  nachádzali možnosti, ako zapracovať myšlienky DI a práce v komunite aj do ich vlastnej agendy. Jasne sme dokázali pomenovať oblasti, kde bude treba širšiu spoluprácu a z ľudí bolo cítiť, že prišli lebo chceli a nie preto, že sa to od nich očakávalo. A to je pre budúcu možnú spoluprácu veľmi pozitívnym signálom.

Komunita je prostredie, v ktorom žijeme. Vytvárame si v nej viac či menej funkčné vzťahy. Tie potom v prípade potreby využívame. Rovnako by na tom mali byť aj obyvatelia zariadení. Tiež by mali mať v komunite vybudované vzťahy a väzby. Mali by mať vytvorené také prostredie, ktoré by im čo najmenej prekážalo v normálnom živote. Alebo naopak. Prostredie, ktoré by im umožnilo, pokiaľ možno, úplnú inklúziu do spoločnosti a podporovalo ich v bežnom živote. 

 • privítanie » Kliknite pre zväčšenie ->

  privítanie

 • privítanie » Kliknite pre zväčšenie ->

  privítanie

 • prezentácie » Kliknite pre zväčšenie ->

  prezentácie