Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Cesty späť do komunity, DSS Slatinka

Cesty späť do komunity, DSS Slatinka

V stredu 11. februára naša cesta smerovala do Lučenca, kde sa uskutočnilo ďalšie stretnutie v komunite. Jeho hlavným cieľom bolo zoznámiť významných aktérov v lokalite s transformačnými zámermi zariadenia a jeho zriaďovateľa.

Stretnutie sa konalo v priestoroch hotela Pelikán a trochu sme sa obávali, či sa vo veľkej sále nebudeme cítiť stratení. Našťastie sa ukázalo, že viacročná práca, ktorú Slatinku už urobila v oblasti budovania vzťahov s komunitou, priniesla svoje ovocie. Podpora študentov zo Sociálnej a pedagogickej akadémie vytvorila možnosť prizvať ďalších k dobrovoľníckej podpore, ale hlavne vysvetliť o čo v skutočnosti ľuďom v Slatinke ide.

Úvodom  všetkých účastníkov privítala riaditeľka zariadenia Mgr. Denisa Nincová. Prvú prezentáciu mal vedúci metodického tímu NP DI PhDr. Miroslav Cangár. Veľmi ľudsky a hodnotovo priblížil základné myšlienky deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb, jej východiská a oporu v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Nasledovala krátka informácia o samotnom projekte NP DI. Zdôraznila, že ide o pilotné overenie, ako v našich podmienkach zavádzať zmeny, ako sieťovať zariadenia a ľudí v komunite, ako im pomáhať prekonávať prekážky nielen dané, ale aj tie, ktoré vznikajú počas trvania projektu.

Potom pani riaditeľka Nincová prezentovala krátku históriu zariadenia a dôležité kroky, ktoré na svojej ceste naspäť do komunity už dosiahli. Medzi účastníkmi stretnutia bola aj pani primátorka PhDr. Alexandra Pivková, ktorá viac rokov Slatinku v jej transformačných snahách podporuje. Jej účasť a slová ubezpečili zamestnancov aj klientov DSS Slatinky, že v ich neľahkom rozpoložení majú jej stálu oporu. V prvej fáze ROP sa nepodarilo zapojiť aj do investičného projektu a „dotiahnuť“ transformáciou zariadenia aj v stavebnej rovine. Už teraz však DSS Slatinka poskytuje služby v 6 objektoch. Predstavili ich jednotliví vedúci a rovnako načrtli oblasti, kde by potrebovali pomoc – od ľudí z komunity, samosprávy, zriaďovateľa. Posledná prezentácia patrila Zolimu a Katke, mladým ľuďom, ktorí majú sen o spoločnom bývaní. Je skvelé vidieť, že vedenie zariadenia naplnenie ich sna vníma ako svoju zodpovednosť a zároveň aj veľké privilégium.

V rámci diskusie sa prihovorila expertka pre podporované zamestnávanie PhDr. Viera Záhorcová, PhD. Priblížila možnosti zamestnania, ktoré existujú pre ľudí s postihnutím. Na konkrétnych príkladoch na Slovensku ukázala, ako sa to dá. Pretože veľmi kľúčovou časťou procesu deinštitucionalizácie je zamestnávanie obyvateľov zariadení. Mali by sme byť pripravení ponúknuť im možnosť na zmysluplné trávenie času, prípravu na možné uplatnenie na bežnom trhu práce, vytvoriť im pracovné miesta, a tak im umožniť byť čo najviac samostatnými. Táto téma v rámci diskusie zaujala aj riaditeľa Špeciálnej základnej školy. Na základe podnetov, ktoré prišli aj z jeho strany, bude dobré v Lučenci uskutočniť aj menšie stretnutie s komunitou na tému inkluzívneho vzdelávania.

V neformálnych diskusiách po oficiálnej časti, sme spoločne nachádzali možnosti, ako zapracovať myšlienky DI a práce v komunite aj do ich vlastnej agendy. Jasne sme dokázali pomenovať oblasti, kde bude treba širšiu spoluprácu a z ľudí bolo cítiť, že prišli lebo chceli a nie preto, že sa to od nich očakávalo. A to je pre budúcu možnú spoluprácu veľmi pozitívnym signálom. Okrem toho si mohli účastníci pozrieť aj výstavu fotografií Alana Hyžu Jednoduché šťastie, ktorá sa prezentuje jeho pohľad na zmeny v živote ľudí, ktorí odišli z kaštieľa a začali žiť v komunite.

Komunita je prostredie, v ktorom žijeme. Vytvárame si v nej viac či menej funkčné vzťahy. Tie potom v prípade potreby využívame. Rovnako by na tom mali byť aj všetci obyvatelia zariadení. Tiež by mali mať v komunite vybudované vzťahy a väzby. Mali by mať vytvorené také prostredie, ktoré by im čo najmenej prekážalo v normálnom živote. Alebo naopak. Prostredie, ktoré by im umožnilo, pokiaľ možno, úplnú inklúziu do spoločnosti a podporovalo ich v bežnom živote.  

 • prezentácie » Click to zoom ->

  prezentácie

 • prezentácie » Click to zoom ->

  prezentácie

 • prezentácie » Click to zoom ->

  prezentácie

 • prezentácie » Click to zoom ->

  prezentácie

 • prezentácie » Click to zoom ->

  prezentácie