Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Cesty späť do komunity, DSS Adamovské Kochanovce

Cesty späť do komunity, DSS Adamovské Kochanovce

Tretie stretnutie so zástupcami komunity sa konalo v utorok 10. februára na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja ako zriaďovateľa DSS Adamovské Kochanovce. Aj tu bolo našim hlavným cieľom zoznámiť významných aktérov v lokalite s transformačnými zámermi zariadenia.

Podobne, ako na predchádzajúcich stretnutiach, bolo dôležité účastníkom stretnutia priblížiť ideový koncept národného projektu a zrozumiteľne komunikovať základné myšlienky deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb, jej východiská a oporu v slovenských zákonoch, ale najmä v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tejto úlohy sa do tretice ujal expert na sociálne služby Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. Nasledovala krátka informácia o samotnom projekte NP DI, ktorá zdôraznila, že ide o pilotné overenie, ako v našich podmienkach zavádzať zmeny, ako sieťovať zariadenia a ľudí v komunite, ako im pomáhať prekonávať prekážky nielen dané, ale aj tie, ktoré vznikajú počas trvania projektu.  V tomto procese je veľmi dôležitá podpora okolia. DSS Adamovské Kochanovce ju už majú zo strany zriaďovateľa zariadenia – Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako to uviedla vedúca oddelenia sociálnej pomoci PhDr. Elena Behrová.

Nasledovala časť, ktorá pre účastníkov bola určite najsilnejšia. Pracovníčka zariadenia Mgr. Soňa Fabianová predstavila históriu poskytovania služieb v kaštieli v Adamovských Kochanovciach, postupné drobné zmeny, širokú paletu aktivít, jednoducho cestu, ktorá ich viedla k potrebe niečo zmeniť. V celom procese DI sú dôležití pracovníci zariadenia, ale ide nám najmä o zmenu v živote klientov. Je veľmi dôležité načúvať im. Preto bolo veľmi podnetné vypočuť si životné príbehy a sny pánov Jána a Emila, klientov zariadenia. Jasným príkladom zmeny je aj život pána Pavla, ktorý sa rozhodol odísť zo zariadenia a s podporou žiť v prenajatom byte v Trenčíne. Pavol sa dnes dostal z pozície odkázaného do role toho, kto sa stará – počas sviatkov berie k sebe svoju mamičku, ktorá je klientkou iného DSS. Zmenu, ktorú mohli účastníci vycítiť z rozprávania mladých mužov, prezentovala pani riaditeľka Mgr. Jana Pondušová ako ucelenú víziu poskytovateľa sociálnej služby, ktorý chce plnohodnotný život pre svojich klientov, a to v oblasti bývania, zamestnávania a voľného času. Veľmi jasne zobrazila cieľ, kam sa chcú dopracovať. Cesta, na ktorú sa vydali, nie je ľahká a vôbec nie priamočiara. Podporu na nej bude hľadať aj v lokálnej komunite.

Po úvodných prezentáciách nasledovala diskusia. V rámci nej sa diskutujúci zaujímali o kvalitu služieb pre najviac odkázaných klientov ale aj o presnejší časový rámec celého transformačného procesu. Diskutujúcim bolo zrejmé, že DSS Adamovské Kochanovce sa pustili do pilotného projektu a pre viacerých bude sledovanie ich cesty dôležitým momentom. V diskusii vystúpila aj expertka pre podporované zamestnávanie PhDr. Viera Záhorcová, PhD, ktorá okrem možnosti zamestnania pre zručnejších klientov, načrtla aj možnosti aktivácie práve tých najodkázanejších. Spolu s expertkou pre fyzické prostredie Doc. Ing. Arch. Leou Rollovou, predstavili pripravované vzdelávania za svoje oblasti, ktoré majú ambíciu prepájať zariadenie s relevatnými subjektmi. Veľmi povzbudivo vyzneli konkrétne skúsenosti ľudí, ktorí už dnes dobrovoľnícky pomáhajú klientom zariadenia spoznávať normálny život mimo múrov kaštieľa.

Niektorí účastníci stretnutia sa cítili byť inšpirovaní aj pre svoju vlastnú prácu. V neformálnych diskusiách po oficiálnej časti, sme spoločne  nachádzali možnosti, ako zapracovať myšlienky DI a práce v komunite aj do ich vlastnej agendy. Jasne sme dokázali pomenovať oblasti, kde bude treba širšiu spoluprácu a z ľudí bolo cítiť, že prišli lebo chceli a nie preto, že sa to od nich očakávalo. A to je pre budúcu možnú spoluprácu veľmi pozitívnym signálom.

Komunita je prostredie, v ktorom žijeme. Vytvárame si v nej viac či menej funkčné vzťahy. Tie potom v prípade potreby využívame. Rovnako by na tom mali byť aj obyvatelia zariadení. Tiež by mali mať v komunite vybudované vzťahy a väzby. Mali by mať vytvorené také prostredie, ktoré by im čo najmenej prekážalo v normálnom živote. Alebo naopak. Prostredie, ktoré by im umožnilo, pokiaľ možno, úplnú inklúziu do spoločnosti a podporovalo ich v bežnom živote.  

 • prezentácie » Kliknite pre zväčšenie ->

  prezentácie

 • prezentácie » Kliknite pre zväčšenie ->

  prezentácie

 • výstava fotiek » Kliknite pre zväčšenie ->

  výstava fotiek

 • účastníci » Kliknite pre zväčšenie ->

  účastníci

 • prezentácie » Kliknite pre zväčšenie ->

  prezentácie

 • prezentácie » Kliknite pre zväčšenie ->

  prezentácie

 • prezentácie » Kliknite pre zväčšenie ->

  prezentácie