Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie ...

Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb

 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (predtým Fond sociálneho rozvoja) začala dňa 20. marca 2013 realizovať národný projekt „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“.

 

Cieľom projektu je zahájiť a podporiť proces deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb, ako aj pripraviť a overiť jednotný postup deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a duševnou poruchou, a tiež podporiť verejných poskytovateľov, ktorí majú záujem transformovať svoje inštitucionálne služby na komunitné a využiť pre tento účel disponibilné prostriedky Regionálneho operačného programu, prioritná os 2 Sociálna infraštruktúra na realizáciu prvých projektov deinštitucionalizácie. Projekt sa bude pilotne realizovať v šiestich samosprávnych krajoch, za každý kraj bude určené jedno  zariadenie sociálnych služieb.

 

Viac informácií...

 

Publikácie na stiahnutie

Výstupy Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb – publikácie na stiahnutie

Záverom

Projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb trval od marca 2013 do decembra 2015. Ťažisko jeho aktivít sa prenieslo na posledný rok, paralelne prebiehali vzdelávania, supervízie, konzultácie, hodnotenia, pracovali experti v metodickom tíme, pod vedením ktorých vznikali metodické príručky, odborné materiály a ďalšie výstupy projektu. Pracovali špecialisti, lokálni konzultanti, projektový tím. Prostredníctvom verejných obstarávaní sme spolupracovali s množstvom dodávateľov, s cestovnou kanceláriou, tlmočníčkami, korektorkami, grafikmi a vydavateľmi.

Študijné cesty do Čiech zaujali

V novembri sa nám pre zariadenia zapojené do projektu NP DI a NP DI BSK podarilo zabezpečiť, aby vycestovali za kolegami do Čiech a získali veľa praktických informácií o procese transformácie, a to priamo z prvej ruky.

 

Záverečná medzinárodná konferencia NP DI, Ako bolo?

Pri príležitosti ukončenia Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb sa 14.-15. októbra 2015 stretli v Senci významní európski a svetoví odborníci spolu so slovenskými. Za účasti riaditeľov, zamestnancov a obyvateľov z transformujúcich sa zariadení sociálnych služieb diskutovali o možnostiach a prvých úspechoch zmien v poskytovaní sociálnych služieb.

 

Záverečná medzinárodná konferencia

Milí priatelia!

Dovoľte, aby sme vás čo najsrdečnejšie pozvali na záverečnú medzinárodnú konferenciu projektu NP DI s názvom "Deinštitucionalizácia systému sociálnych služieb v SR".

Júnové komunitné akcie našich zariadení

Dnes ráno som si prečítala skvelú novinu.  Ale po poriadku.

 

Jedno zo zariadení soc. služieb, zapojené do projektu DI – DSS Okoč -Opatovský Sokolec každoročne v júni organizuje medzinárodný turnaj v malom futbale.

Odborná diskusia v Snine na konferencii Individuálne plánovanie, aktivizácia prijímateľa a komunitné služby pre všetkých

Keď viacerí spoja sily, takmer vždy je zaručený dobrý výsledok ich spoločnej práce. Minulý utorok bolo v Cirkevnom centre voľného času v Snine rušno. Od rána sa chystala konferencia, na ktorú sme spolu s CSS Zátišie Osadné pozývali  takmer 80 ľudí. A oni prišli. Nakoniec nás bolo 120.

Stretnutie priateľov a priaznivcov Plánovania zameraného na človeka (PCP) v Žiline, 26/5/2015

Keď na konferencii vystúpi pán Marián a povie: „Dobrý deň, ja som Majo a som zástupca pani Soni Holúbkovej“, aj ľudia v najdružnejšom rozhovore zmĺknu. A on to pritom hovorieva bežne.

Nitriansky Oskar 2015 v Kozárovciach

Vo štvrtok, 14. mája 2015 sa v KD v Kozárovciach konala celokrajská súťažná prehliadka dramatickej tvorby „Oskar“. Prvenstvo z minulého roka obhajovalo aj jedno zo zariadení, zapojených v NP DI „LIPKA“, ZSS Lipová.

Workshop riaditeľov a manažmentu zariadení k transformačnému plánu

14. a 15. apríla 2015 sa na pôde MPSVR SR uskutočnil intenzívny workshop pre riaditeľov a zástupcov manažmentu zariadení zapojených do NP DI. 

„Ponožková výzva“ k 21. marcu v základnej škole – priamo z prvej ruky

S našimi "downíkmi", s Marekom, Gabkom a Števkom sme navštívili tretiakov zo Základnej Školy Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi.

 

Keď sme vstúpili do triedy, pustili nám krásnu hudbu, deti nás čakali postojačky pri laviciach. Ich tváre, pohľady prezradili veľa... Privítali nás milo a naši chalani dostali dokonca aj darček: kresby detí. Po  vzájomnom predstavení sa sme si položili prvé otázky, z ktorých som prišla na to, ako málo vedia deti o Downovom syndróme. Opýtali sa, či je táto choroba nákazlivá, či to bolí, atď.

21. marec - SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU / World Down Syndrom Day

 

 

Tento deň nie je vybraný náhodou - 21. marec je symbolom zhluku 3 chromozómov na 21. chromozómovom páre. Takto symbolicky si svet pripomína problematiku Downovho syndrómu. Vytvára sa tak priestor na oboznámenie širokej verejnosti o tom, čo Downov syndróm je, a ako sa s ním žije tým, ktorí sa s ním narodia a ich rodinám.

DSS Ladomerská Vieska – cesta späť do komunity

V utorok, 24. februára sa v zasadacej miestnosti obecného úradu v Ladomerskej Vieske začalo prvé oficiálne stretnutie v komunite. Otváral ho s veľkým srdcom a prenikavými hlasmi spevácky súbor obyvateľov DSS Ladomerská Vieska , pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie Bc. Moniky Balkovej. 

DSS Okoč, Opatovský Sokolec – cesta späť do komunity

V miestnom dome kultúry bolo o 10tej 16. februára plno. Okrem toho, že tu pravidelne prebieha vzdelávanie v rámci NP DI, pán starosta poskytol dnes priestor aj na stretnutie v komunite. Aj tu bolo našim hlavným cieľom zoznámiť významných aktérov v lokalite s transformačnými zámermi zariadenia.

Cesty späť do komunity, "LIPKA", ZSS Lipová v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

Vo štvrtok, 12. februára sa v Lipovej uskutočnilo v poradí 5. stretnutie v komunite. Jeho hlavným cieľom bolo zoznámiť významných aktérov v lokalite s transformačnými zámermi zariadenia.

Cesty späť do komunity, DSS Slatinka

V stredu 11. februára naša cesta smerovala do Lučenca, kde sa uskutočnilo ďalšie stretnutie v komunite. Jeho hlavným cieľom bolo zoznámiť významných aktérov v lokalite s transformačnými zámermi zariadenia a jeho zriaďovateľa.

Cesty späť do komunity, DSS Adamovské Kochanovce

Tretie stretnutie so zástupcami komunity sa konalo v utorok 10. februára na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja ako zriaďovateľa DSS Adamovské Kochanovce. Aj tu bolo našim hlavným cieľom zoznámiť významných aktérov v lokalite s transformačnými zámermi zariadenia.

Cesty späť do komunity, CSS Zátišie - Osadné

Vo štvrtok, 5. februára,  sme spoločne s CSS Zátišie a Prešovským samosprávnym krajom otvorili úvodné stretnutie v komunite, na obecnom úrade v Osadnom. Hlavným cieľom stretnutia bolo zoznámiť významných aktérov v lokalite s transformačnými zámermi zariadenia a jeho zriaďovateľa. 

Cesty späť do komunity, LIDWINA - DSS Strážske

V stredu, 4. februára,  sme spoločne so zariadeniami, zapojenými v NP DI, odštartovali „šnúru“ úvodných stretnutí v komunite, v Strážskom. Hlavným cieľom týchto stretnutí bolo zoznámiť významných aktérov v lokalite s transformačnými zámermi zariadenia a jeho zriaďovateľa. 

„Vzorný ústav sociálnej starostlivosti“

V roku 1978 sa ním ziskom prvého miesta v celoslovenskej súťaži stal Ústav sociálnej starostlivosti v Lipovej (dnes ZSS Lipka). Dnes je december 2014 a v Lipke v kaštieli ešte stále býva 64 ľudí.

Oznámenie o zmene v Opise projektu NP DI

V súvislosti so zmenou týkajúcou sa viacerých otázok v Národnom projekte Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb bol aktualizovaný Opis projektu NP DI.

„So srdcom na dlani“

Medzi sviatkami sa v Lučenci konala tak trochu nezvyčajná športová akcia.

V miestnom bowlingovom centre bolo rušno.

Navštívili sme zariadenia na východe - CSS Zátišie a DSS Lidwina

V posledný predvianočný týždeň, vo štvrtok 18. decembra navštívil CSS Zátišie Osadné a DSS Lidwina Strážske spolupredseda Európskej expertnej skupiny pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť MUDr. Jan Pfeiffer, sprevádzaný zástupcami MPVR SR, IAZaSI, Košického a Prešovského samosprávneho kraja a expertov z národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (ďalej NP DI).

Adventný čas na nás dýcha už tretí týždeň

Apely na zastavenie, výdych a prudké vnorenie sa do vianočnej atmosféry, pre niekoho spojenej aj s hlbším biblickým významom, pre iných nemenej dôležitý pre pokojný čas strávený v kruhu rodiny a blízkych.

Pracovné ponuky

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IAZaSI) hľadá vhodných kandidátov na pozície v rámci implementácie národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb.

Barokový kaštieľ ako domov? Určite by sme taký nechceli!

Necelých 13 km od Trenčína, na pravom brehu rieky Váh, sa pod výbežkom Bielych Karpát nachádza menšia obec Adamovské Kochanovce. Tvorí akúsi vstupnú bránu do Trenčianskej kotliny a technicky vznikla len nedávno, v minulom storočí, spojením dvoch malých dediniek Adamovce a Kochanovce, aj keď historické pramene evidujú existenciu obcí už v 14. storočí.

„Pred desiatimi rokmi som po príchode do zariadenia nechal odstrániť mreže z okien ...“

Obec Osadné leží asi 20 km od okresného mesta Snina, na brehoch rieky Udava, južne od Národného parku Poloniny a CHKO Východné Karpaty. Lesy sú tu vlčie a tiahnu sa ďalej, aj 5 km za poľskú hranicu. V obci dnes žije 195 obyvateľov (2014) a kúsoček cesty od posledného domu, uprostred dychberúceho pohľadu na okolitú prírodu, nájdeme areál Centra sociálnych služieb Zátišie.

Príprava manažmentu v plnom prúde

V priebehu mesiacov september a október 2014 prebieha intenzívna príprava kľúčových manažérov VÚC a manažmentu vybraných zariadení sociálnych služieb, zapojených do Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI), tematickým okruhom 1. - Vzdelávanie a príprava v oblasti prechodu z inštitucionálnych na komunitné sociálne služby.

Pracovné stretnutie v Adamovských Kochanovciach - 6.8.2014

Implementačná agentúra pre OP ZaSI dňa 6.8.2014 zorganizovala v rámci Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI) pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a  Domova sociálnych služieb (DSS) Adamovské Kochanovce za účasti zástupcov sekcie sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (SaRP MPSVR SR). Hlavným dôvodom stretnutia bolo vzájomné ujasnenie si postojov a nastavenia zainteresovaných strán k spolupráci a podpore implementácie NP DI.  

Vzdelávanie bolo zahájené úvodným Informačným seminárom

Vzdelávanie a príprava v oblasti prechodu z inštitucionálnych na komunitné sociálne služby v rámci podaktivity 1.2 Príprava prostredia a ľudských zdrojov na proces DI národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NPDI) boli v pondelok 23.6.2014 otvorené prvým dňom Informačného seminára, na ktorom sa zúčastnili kľúčoví manažéri zo všetkých zariadení sociálnych služieb zapojených do projektu a zástupcovia samosprávnych krajov. 

Oznámenie o zmene v Opise projektu NP DI

V súvislosti so zmenou týkajúcou sa aktívneho zapojenia ďalšieho zariadenia sociálnych služieb NPDI bol aktualizovaný Opis projektu NP DI.

V úvode nového roka zasadal metodický tím expertov

V januári 2014 sa uskutočnilo zasadnutie metodického tímu expertov pre odbornú podporu aktivít národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI) (metodický tím).

Fond sociálneho rozvoja sa stretol so zástupcami VÚC a sociálnych zariadení zapojených do národného projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“

Dňa 22.10.2013 sa v priestoroch ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod záštitou vedúceho služobného úradu MPSVR SR Ing. Jána Vanča uskutočnilo stretnutie za okrúhlym stolom.