Dizajn bez nazvu Národné projekty » Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

 

Základné informácie:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) implementuje národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej len NP PKSD).

Prijímateľ:      IA MPSVR SR

Partneri: 

logo KOZ                         logo AZZZ                                logo ZMOS

Konfederácia odborových zväzov           Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení           Združenie miest a obcí Slovenska

 

logo RUZ            logo APZD

Republiková únia zamestnávateľov                 Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

 

Alokácia:        16 969 256,17 EUR zo zdrojov EÚ

Realizácia:      7/2018 – 11/2023

 

Cieľ projektu:

Vytvorenie priestoru pre profesionalizáciu sociálneho dialógu s potenciálom zefektívniť a skvalitniť nielen proces prípravy legislatívy na tripartitnej úrovni, ale zamerať sa i na obsahovú stránku posudzovania legislatívy v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti SR a zvyšovania miery sociálneho zmieru a zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. Cieľom je tiež podporiť zabezpečenie kvalitných a odborných reakcií na neustále sa meniacu situáciu na trhu práce a pripraviť cielenejšie opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti verejných služieb zamestnanosti poskytovať včasné a individualizované služby zamestnanosti, ktoré sú vykonávané na princípe kvality ľudských zdrojov, prepojenia na trh práce, lepšej spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti a sociálnom dialógu cielenom na rozvoj zamestnanosti.

 

Cieľové skupiny:

  • sociálni partneri
  • zamestnanci
  • zamestnávatelia
  • inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci

Hlavná aktivita:

NP bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom nižšie uvedených podaktivít.

 

Podaktivity:

  • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom analytickej činnosti
  • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpornej expertnej činnosti
  • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom vzdelávania a stáží
  • Osveta a odborné podujatia
  • Expertné workshopy
  • Koordinácia a vecné riadenie projektu – podporná aktivita

Podporná aktivita:

Publicita, informovanosť a podporné činnosti

 

Analytické výstupy