O agentúre » Národné projekty » Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky » Workshop Sociálna ekonomika - príklady dobrej praxe II.

Workshop Sociálna ekonomika - príklady dobrej praxe II.

29.11.2018 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím konal workshop s názvom Sociálna ekonomika - príklady dobrej praxe II. Na pôde bratislavskej Ekonomickej univerzity ho organizovali zanietenci sociálnej práce na Slovensku: Katedra sociálneho rozvoja a práce  EU, Inštitút sociálnej ekonomiky a sociálnych  inovácií, Občianske združenie Inklúzia, nezisková organizácia Epic, Slovenská únia podporovaného zamestnávania.

 

Sociálna práca nie je na Slovensku nový pojem. Existuje veľa podnikov a združení, ktoré si plným právom zaslúžia štatút sociálneho podniku, keďže sa snažia pomôcť znevýhodneným a marginalizovaným občanom, ktorí sa nedokážu začleniť na otvorenom trhu práce alebo vykonávajú záslužnú činnosť vrámci zamestnanosti a rozvoja svojich regiónov. Ich práca rozhodne nie je jednoduchá. V snahe pomôcť im najmä v začiatkoch podnikania podáva štát pomocnú ruku, a to Zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s účinnosťou od mája 2018. S touto témou otvoril workshop Michal Polák, jeden z tvorcov zákona a vysvetlil základné premisy a dôvody zákona. Na Slovensku je v porovnaní so zahraničím stále veľmi nízke percento zamestnancov v sociálnej ekonomike, hoci existujú stovky spoločností, ktoré sa tejto práci venujú. Ak sa podarí pomôcť im etablovať sa ako registrované sociálne podniky s udržateľným biznis plánom, bude to na prospech im a slovenskej ekonomike ako celku.

 

Je viac foriem finančných injekcií, ktoré môžu v zmysle legislatívneho rámca využiť. S dôverou sa môžu všetci záujemcovia obrátiť na regionálne centrá Implementačnej agentúry  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré vznikli práve s cieľom informovať o Zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a tiež poskytovať nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Zároveň budú potenciálnym a vznikajúcim subjektom sociálnej ekonomiky bezplatne poskytovať aj projektové, právne a ekonomické poradenstvo a tiež pomoc pri realizácii verejného obstarávania s dôrazom na uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní. 

Regionálne centrá zastrešuje Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky a zo siedmich plánovaných sú už verejnosti k dispozícii v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove. Zástupcovia centier sa aktívne zúčastnili tohto workshopu a pozitívnym výsledkom sú osobné prepojenia na subjekty z praxe, ktoré sa zaujímajú o sociálne prospešnú činnosť a o spoluprácu na tomto poli.

 

Workshop ponúkol pohľad na rôzne formy pomoci znevýhodneným osobám. Prítomných zaujala Viera Záhorcová zo Slovenskej únie podporovaného zamestnávania s príspevkom na tému komplexnej podpory zamestnanca so zdravotným znevýhodnením v podmienkach sociálnej ekonomiky. Pri videu konkrétnej mladej ženy, ktorá rozprávala o svojom živote v ústave, o túžbe po slobode, ktorú sa jej práve vďaka tejto podpore darí postupne dosahovať, sa tisli slzy do očí.

Naopak, úsmev na tvárach vyčarili dvaja ako uhoľ čierni psí fešáci z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy. Katarína Kubišová ich priviedla ako úspešnú vzorku práce školy a pridala zaujímavé informácie o občianskom združení, ktoré pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím stať sa samostatnejšími vďaka pomoci psov so špeciálnym výcvikom.

 

Zaujímavou oblasťou sociálnej ekonomiky môže byť práca v poľnohospodárstve. Miloslav Kováč, jeden z nadšených priekopníkov, sa podelil o svoje skúsenosti z praxe vrámci Občianskeho združenia Druživa. Výsledkom ich práce je napríklad prvá komunitná záhrada v Rožňave.

Odznelo ešte veľa ďalších podnetných príspevkov s konkrétnymi prípadmi, formami a možnosťami pomoci marginalizovaným jednotlivcom aj organizáciám. Dôležité a inšpirujúce sú najmä dobré príklady z praxe, napríklad vzdelávaco-rehabilitačné centrum Bivio pre ľudí s mentálnym postihnutím, jeden z prvých úspešných registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku.

 

Práve preto, aby ich bolo viac, vznikol nový zákon o sociálnej ekonomike, ktorý v praxi mnohé uľahčuje. Jednoduchšie bude ich zakladanie aj prevádzkovanie, v čom je nápomocný Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky a jeho zamestnanci v regiónoch. Každý záujemca či už o informácie alebo o konkrétnu pomoc sa na nich môže kedykoľvek s dôverou obrátiť – kontaktné údaje sú uvedené na stránke Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.