O agentúre » Národné projekty » Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky » Vzdelávací seminár zamestnancov ÚPSVaR k téme sociálnych podnikov

Vzdelávací seminár zamestnancov ÚPSVaR k téme sociálnych podnikov

Vízia národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky je jasná: fungujúci systém podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v SR v zmysle zákona 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Podporný systém tvoria najmä Regionálne centrá sociálnej ekonomiky vo všetkých krajských mestách a ich zázemie v podobe odborníkov v centrálnej koordinačnej jednotke, ale základné informácie napríklad o sociálnych podnikoch by mali potenciálni záujemcovia dostať aj od profesionálne vyškolených zamestnancov inštitúcií trhu práce, za ktorými prichádzajú očakávajúc pomoc a radu. Na Slovensku sú to predovšetkým zamestnanci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Nie je preto náhodou, že ich vyškolenie je aj jedným z cieľov a merateľných ukazovateľov národného projektu.

7-1

 

27. mája sa preto prvých 79 zamestnancov úradov práce z celého Slovenska stretlo na vzdelávacom seminári s odborníkmi z Odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR, s manažérmi Regionálnych centier sociálnej ekonomiky a so zástupcami ich centrálnej koordinačnej jednotky. Od lektorky Mgr. Lýdie Ďurannovej si formou prezentácie a následnej diskusie vypočuli tri základné okruhy informácií: o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, o zaujímavom nefinančnom nástroji, ktorý sa už roky úspešne využíva v západnej Európe – servisných poukážkach a nakoniec veľmi výrečné porovnanie dvoch foriem existencie subjektu sociálnej ekonomiky – chránenej dielne a integračného sociálneho podniku.

7-2

 

U prítomných rezonovala najmä téma servisných poukážok, keďže ÚPSVaR-y majú byť dôležitým distribučným kanálom, t. j. tu si budú môcť poukážky kupovať záujemcovia o využitie služieb zapojených registrovaných sociálnych podnikov alebo naopak, tu budú realizované servisné poukážky od sociálnych podnikov odkupované. Servisné poukážky sú už k dispozícii, čoskoro sa dostanú prostredníctvom obcí, vyšších územných celkov alebo ústredia práce k dispozícii širokej verejnosti.

7-3

 

Veľmi zaujímavá bola tretia téma, pretože na Slovensku je registrovaných vyše 6 000 chránených dielní. Zrejme nie všetky fungujú v optimálnom tempe, ale aj zo skúseností zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky je známe, že veľa z nich zaregistrovalo nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a uvažuje, či sa im „oplatí“ zmeniť štatút z chránenej dielne na integračný registrovaný podnik. Výsledok je jednoznačný: ak chránená dielňa zamestnáva viac ako 1 – 2 zamestnancov, vykonáva serióznu činnosť, chce sa ďalej rozvíjať a pomohla by finančná injekcia na rozvoj, prípadne zamestnávať aj osoby bez zdravotného znevýhodnenia, je štatút registrovaného sociálneho podniku určite výhodnejší. 

7-4


Na stretnutí bol v krátkosti predstavený národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky, jeho vízia, poslanie, ciele. Predstavili sa manažéri Regionálnych centier sociálnej ekonomiky, ponúkli prítomným zamestnancom ÚPSVaR-ov úzku spoluprácu a pomoc pri úspešnej implementácii zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

 

Začiatkom júna sa uskutoční rovnaký vzdelávací seminár pre zástupcov ostatných regionálnych pobočiek ústredia práce a následne bude zahájené vzdelávanie poverených zamestnancov úradu, aby potenciálni záujemcovia o sociálne podnikanie prostredníctvom registrovaného sociálneho podniku dostali aj prostredníctvom nich potrebné informácie k tejto téme.