O agentúre » Národné projekty » Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky » O projekte

O projekte

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020. Je pilotným projektom, ktorého cieľom je vytvorenie a pilotné overovanie fungovania systému podpory rozvoja sociálnej ekonomiky (ďalej len „SE“) v SR na základe zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v z.n.p.

V rámci aktivít projektu bude postupne otvorených celkovo 7 regionálnych centier sociálnej ekonomiky, ktorých úlohou bude poskytovať záujemcom a potenciálnym subjektom sociálnej ekonomiky informácie o sociálnom podnikaní, informovať o Zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a tiež budú poskytovať nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu novovznikajúcim sociálnym podnikom.

Zároveň budú pre potenciálne a vznikajúce subjekty sociálnej ekonomiky bezplatne poskytovať aj projektové, právne a ekonomické poradenstvo a tiež poradenstvo pri realizácii verejného obstarávania s dôrazom na uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní. 

Prijímateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja

Cieľové skupiny:

  • zamestnanci, zamestnávatelia v sektore sociálnej ekonomiky, vrátane SZČO, ktorí transformujú, resp. rozšíria oblasť podnikania o aspekt SE v súlade s pravidlami pre subjekty sociálnej ekonomiky
  • inštitúcie verejných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci (ktorí participujú na rozvoji regionálnej zamestnanosti, napr. UPSVR, VÚC, Regionálna rozvojová agentúra (RRA), a i.

Realizácia projektu umožní:

  • vytvorenie a overenie fungovania systému podpory rozvoja sociálnej ekonomiky
  • šírenie osvety o možnostiach, ktoré poskytuje zákon č. 112/2018  Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v z.n.p.
  • vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o založenie sociálnych podnikov podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ich vedenie a podpora
  • organizáciu odborných celoslovenských konferencií,
  • vznik a priebežnú aktualizácia webového sídla obsahujúceho komplexné informácie o podpore subjektov sociálnej ekonomiky
  • prezentácia  príkladov dobrej praxe o fungovaní  subjektov sociálnej ekonomiky v SR a v zahraničí

Realizácia projektu prinesie vytvorenie priestoru pre sociálne orientovanú ekonomiku ako integrálnu súčasť verejnej ekonomiky spoločnosti. V rámci implementácie bude realizované navrhovanie, uvádzanie do praxe, monitorovanie a verifikácia modelov subjektov sociálnej ekonomiky  s posudzovaním vhodnosti po stránke inštitucionálnej, organizačnej, finančnej, daňovej, manažérskej, personálnej a pracovno-právnej. Po vyhodnotení pilotného fungovania modelov subjektov sociálnej ekonomiky bude spracovaný návrh odporúčaní príkladov dobrej praxe o fungujúcich subjektoch sociálnej ekonomiky, ktorý bude obsahovať odporúčania pre legislatívne zmeny s cieľom identifikácie a následnej podpory úspešných foriem v podmienkach SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031T839

Žiadosť o NFP

 

vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o založenie sociálnych podnikov podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ich vedenie a podpora