O agentúre » Národné projekty » Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky » Informačný seminár pre chránené dielne v okrese Banská Bystrica

Informačný seminár pre chránené dielne v okrese Banská Bystrica

Už vyše roka je účinný zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Okrem legislatívneho rámca pre sociálnu ekonomiku na Slovensku prinesie aj rad výhod a podporných nástrojov pre registrované sociálne podniky. Jedným z dôležitých subjektov, pre ktoré by mohli byť zaujímavé, sú chránené dielne. Práve im bol venovaný informačný seminár organizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici dňa 2. júla 2019.

V úvode stretnutia si vypočuli prítomní zástupcovia chránených dielní z banskobystrického kraja základnú prezentáciu zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úlohy sa zhostili manažér Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre banskobystrický kraj Ján Baláž a koordinátorka centra Lívia Adamová.

Keďže hlavnou témou seminára bola možnosť transformácie chránených dielní na registrované sociálne podniky, dôležité pre účastníkov seminára bolo najmä porovnanie oboch foriem a tak sa celé stretnutie nieslo v duchu živej diskusie.

So všetkými potenciálnymi záujemcami o získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku nadviazali zástupcovia regionálneho centra intenzívnu spoluprácu a poskytnú im individuálnu pomoc a podporu podľa potreby. Rovnako tak aj iným záujemcom, stačí sa ozvať telefonicky alebo mailom, kontaktné údaje sú k dispozícii tu: https://socialnaekonomika.sk/sk/projekt-np-ise/kontaktne-udaje/.