Dizajn bez nazvu Opatrenia platné pre dopytovo-orientované projekty » Usmernenie k OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Usmernenie k OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

(Upozornenie: poskytovateľ si vyhradzuje právo dopĺňať, spresňovať a meniť usmernenie v závislosti od ďalšieho vývoja situácie) 

Usmernenie platné a účinné od: 04.02.2021

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR), po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie zo dňa 12.3.2020 z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (ďalej len „Koronavírus“), vydáva nasledujúce usmernenie:

Dávame do pozornosti, že v súvislosti s realizáciou aktivít projektu je možné aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou z dôvodu Koronavíru označiť ako Okolnosť vylučujúcu zodpovednosť (ďalej len „OVZ“) tzn. v  zmysle článku 8 ods. 3 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ oprávnený pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu, ak realizácii hlavných aktivít projektu bráni OZV, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby realizácie hlavných aktivít projektu, pričom však realizácia hlavných aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti.

Poskytovateľ na základe oznámenia prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP).

Vzhľadom na uvedené poskytovateľ a prijímateľ budú vzájomne súčinní pri schvaľovaní podaných zmien v súvislosti s mimoriadnou situáciou Koronavírus a následne pri podpisovaní dodatkov k Zmluve o poskytnutí NFP vyplývajúcich z mimoriadnej situácie Koronavírus.

IA MPSVR SR ako poskytovateľ  bude  individuálne a operatívne komunikovať s prijímateľom ohľadne využitia inštitútu pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu, ak by to bolo v prospech projektu.

Opatrenie umožňuje predĺženie dĺžky realizácie aktivít projektu, ak realizácii hlavných aktivít projektu bránila OVZ. Podľa individuálnych potrieb prijímateľov je možné využiť inštitút prerušenia aktivít projektu pre všetky podaktivity projektu až do termínu ukončenia mimoriadnej situácie Koronavírus a posunúť realizáciu projektu o dobu prerušenia, ak ich realizácia nie je možná.

  • Podaktivita 1  - uvádzame, že vyhlásenie mimoriadnej situácie Koronavírus nemá priamy dopad na realizáciu podaktivity 1.

 

Nakoľko je možná situácia, že zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii podaktivity 1 sa dotkli karanténne opatrenia, prijímateľ má možnosť využiť obvyklé nástroje a to dávku PN, OČR atď.

V prípade nariadenej izolácie je možná (ak to nebolo umožnené prijímateľom (ako zamestnávateľom) už pred vyhlásením mimoriadnej situácie Koronavírus) aj práca z domu. Túto formu práce si musí prijímateľ v príslušných interných predpisoch a zmluvách ošetriť. Takýto typ práce sa predovšetkým vzťahuje na pozície programátor, vývojár a iné, ktoré sú zapojené do realizácie podaktivity 1.

  • Podaktivita 2 – podľa charakteru novej technológie je možné v testovaní pokračovať podľa predloženého harmonogramu. V prípade, že táto podaktivita sa realizovať nemôže, navrhujeme o požiadanie o zmenu harmonogramu (a o potrebný čas, ak je na to časový priestor do ukončenia pôvodného obdobia realizácie celého projektu) alebo o využitie nástroja – pozastavenie realizácie aktivít projektu resp. o požiadanie predĺženia dĺžky realizácie aktivít projektu. V prípade, ak prijímateľ má možnosť využiť alternatívny spôsob realizácie podaktivity, ale nie je v súlade so schváleným projektom, odporúčame požiadať o zmenu Zmluvy o NFP, v súlade s postupom pre významnejšiu zmenu projektu.

 

  • Nakoľko podaktivita 3 je spojená s prezenčnou formou prezentácie podporenej technológie, je predpoklad, že prijímateľ práve s touto podaktivitou a jej realizáciou počas mimoriadnej situácie Koronavírus bude mať najväčší problém.

 

Výkon podaktivity 3 je v čase pretrvávajúcej nepriaznivej situácie umožnený aj dištančnou formou (webinárom), avšak za dodržania ostatných podmienok vyplývajúcich z výzvy a jej príloh (napr. zabezpečená účasť zástupcov reprezentatívnych organizácii). Prijímateľ je povinný dostatočne preukázať reálny výkon aktivity, a to minimálne: vygenerovanou prezenčnou listinou (alebo inou plnohodnotnou alternatívou) a fotodokumentáciou/videodokumentáciou z priebehu aktivity.  Z  výstupov musí byť zrejmé, ako dlho a kedy prebiehala daná aktivita, ako aj jednoznačne identifikovateľní zástupcovia reprezentatívnej organizácie a zoznam účastníkov. Pre možnosť overenia prijímateľ uchová aj krátky audio/video záznam z prezentácie. Z vytvoreného záznamu musí byť zrejmý dátum a čas konania podujatia. Zároveň je prijímateľ povinný upraviť a zaslať poskytovateľovi upravený Podrobný harmonogram aktivít projektu, kde jednoznačne identifikuje, kedy sa bude realizovať online aktivita. Prijímateľ je povinný zaslať poskytovateľovi údaje potrebné k prihláseniu sa na online aktivitu, a to vždy v dostatočnom predstihu pred výkonom (minimálne týždeň vopred), aby bolo možné fyzické overenie realizácie aktivít. 

 

Umožnením realizácie podaktivity 3 dištančnou formou nie sú dotknuté ostatné povinnosti prijímateľa vo vzťahu k preukazovaniu výdavkov súvisiacich s predmetnou podaktivitou.    

 

Prijímateľovi môžeme odporučiť aj postup ako pri podaktivite 2, ak nie je možná prezentácia vyvinutej pomôcky online. Ak je časový priestor na úpravu harmonogramu, bez posunu časovej realizácie projektu, navrhujeme prijímateľovi využiť zmenu harmonogramu.

V ostatných prípadoch navrhujeme požiadať o prerušenie realizácie aktivít projektu alebo o požiadanie predĺženia dĺžky realizácie aktivít projektu.