O agentúre » Dopytové projekty » Výsledky 3. hodnotiaceho kola » Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

KÓD ŽIADATEĽ  IČO ŽIADATEĽA NÁZOV PROJEKTU KOLO VÝZY DÔVODY NESCHVÁLENIA
NFP312030S204 SLIVLES, s. r. o. 43938485 Rozvoj sektorových zručností firmy Slivles s.r.o. 3 Vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP § 19 ods. 9, písm. a) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - žiadosť bola predmetom odborného hodnotenia a dôsledkom aplikácie hodnotiacich kritérií pre výber projektov nesplnila minimálnu hranicu pri bodových hodnotiacich kritériách.
NFP312030S036 BT holding, s.r.o. 51019965 Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti BT holding, s.r.o. 3 Vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP § 19 ods. 9, písm. a) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - žiadosť nesplnila podmienky poskytnutia príspevku.
NFP312030S003 ELINSS, s. r. o. 44899831 Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti ELINSS, s. r. o. 3 Vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP § 19 ods. 9, písm. a) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - žiadosť bola predmetom odborného hodnotenia a dôsledkom aplikácie hodnotiacich kritérií pre výber projektov nesplnila minimálnu hranicu pri bodových hodnotiacich kritériách.
NFP312030R723 ETOP WHEELS ASSEMBLING, s. r. o. 46968211 Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti ETOP WHEELS ASSEMBLING, s. r. o. 3 Vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP § 19 ods. 9, písm. a) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - žiadosť nesplnila podmienky poskytnutia príspevku.
NFP312030S171 Mesto Senica 00309974 Rozvoj sektorových zručností zamestnancov MsÚ Senica 3 Vydané rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP § 20 ods. 1, písm. a) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - žiadateľ vzal späť žiadosť.
NFP312030S123 TESLA  Liptovský Hrádok a.s. 00009687 Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok, a.s. 3 Vydané rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP § 20 ods. 1, písm. d) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - žiadateľ na základe výzvy sprostredkovateľského orgánu na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti v stanovenej lehote nepredložil žiadne vyžadované náležitosti.