Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP » Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

KÓD ŽIADATEĽ NÁZOV PROJEKTU CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SCHVÁLENÉ  NFP KOLO VÝZY
NFP312040G220 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar PARTNER 2 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Bratislavskom kraji 447 546,61 € 425 169,28 € 1
NFP312040G216 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar PARTNER 1 – Príprava a sprevádzanie náhradných rodín na Slovensku 524 495,83 € 498 271,04 € 1
NFP312040J010 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar PARTNER 3 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Trnavskom a Nitrianskom kraji 349 030,01 € 331 578,51 € 2
NFP312040L218 Návrat Spolu pre deti - odborná a komunitná podpora náhradných rodín 278 409,22 € 264 488,76 € 3
NFP312040M571 Naše slniečka, n.o. Naše slniečka -sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v náhradnom rodinnom prostredí 211 326,58 € 200 760,25 € 3
NFP312040N406 Návrat Náhradná rodina má zmysel 304 408,68 € 289 188,25 € 4