Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Podpora opatrovateľskej služby - VÝZVA UZAVRETÁ

Základné informácie

Názov: Podpora opatrovateľskej služby - VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 50 000 000 EUR, z toho 47 430 250 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 2 569 750 EUR
Výzva vyhlásená od: 29.06.2018 do: 28.02.2019

Súvisiace správy a dokumenty

ZMENA Č. 2 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Zmena č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove
PRIHLASOVANIE UKONČENÉ - Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby
Pomôcka pri vypĺňaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok - výzva Podpora opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01)
Informácia o prečerpaní alokácií dopytom ŽoNFP predložených v rámci 1.kola výzvy
Informácie o disponibilnej výške alokácie za zdroj EÚ po vyhodnotení 1. kola výzvy Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (26.11.2018)
Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (27.12.2018)
Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (21.01.2019)
Výsledky 1. hodnotiaceho kola (03.04.2019)
Výsledky 2. hodnotiaceho kola (24.09.2019)
Zmena č.3. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (10.07.2019)
Informácia o výške disponibilnej alokácie po vyhodnotení 3.kola výzvy Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (06.09.2019)
Výsledky 3. hodnotiaceho kola (08.10.2019)
Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (Podpora opatrovateľskej služby) v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (14.04.2020)
Informácia k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (11.05.2020)
Informácia ohľadom vyhlásenia výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“ (07.01.2021)

 

Najčastejšie otázky a odpovede ( formát PDF, 934 kB)

Prezentácia k informačným smeinárom pre prijímateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby (formát PDF. 829 kB)

Prezentácia k Informačnému semináru k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby (formát PDF. 603 kB)

Výška disponibilnej alokácie po 3. kole za predpokladu, že budú schválené predložené ŽoNFP v plnom rozsahu a objeme  (25.02.2019)

Výška disponibilnej alokácie po 3.kole  (19.07. 2019)

Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 31. 08. 2018

- Termín uzavretia 2. kola 09. 11. 2018

- Termín uzavretia 3. kola 28. 02. 2019 - je zároveň termínom uzavretia výzvy

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 3. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy. 


Upozornenie:

V súlade s časťou 1.5 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 s názvom výzvy „Podpora opatrovateľskej služby“, aplikáciou kapitoly 1.2, ods. 3, písm. d) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 6 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“), Centrálny koordinačný orgán udelil Implementačnej agentúre MPSVR SR výnimku zo Systému riadenia EŠIF, v kapitole 3.2.1.3, ods. 10, písm. b), v rámci 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01, uzavretého dňa 31.08.2018.

Na základe udelenej výnimky je Implementačná agentúra MPSVR SR oprávnená vydať rozhodnutia o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“), rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP do 70 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy (od uzatvorenia dotknutého kola výzvy).

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 zmena č.3. ( formát PDF, 445 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 zmena č.3 ( formát PDF 446 kB) 

Stručný opis výzvy ( formát PDF, 271 kB)


 

Všetky prílohy výzvy:


1. Vzor Formulár Žiadosti o NFP  ( formát doc, 322 kB)

Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP: Plnomocenstvo (formát .doc, 169 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 ( formát PDF, 1 364 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP_NP a DOP ( formát doc, 69 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom ( formát XLS, 181 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) Žiadosti o NFP ( formát doc, 69 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) ( formát doc, 71 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 ( formát doc, 134 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien ( formát doc, 75 kB)

3. Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ - 1/2018 s prílohami ( formát PDF, 1 448 kB)

Príloha III časť (A): VÝPOČET NÁHRADY POSKYTOVANEJ ZO ZDROJOV EÚ A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR V NADVÄZNOSTI NA  ROZHODNUTIE KOMISIE Č. 2012/21/EÚ Z 20. DECEMBRA 2011 ( formát xslx, 40 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov ( formát doc, 169 kB) 

5. Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok ( o príspevok v zmysle čl. 105a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa meni nariadenie (EU, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ( formát doc, 160kB)

6. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania ( formát PDF, 611 kB)

7. Komunikačná stratégia Operačného programu Ľudské zdroje (link)

Design manuál (link)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 - 2020) OP ĽUDSKÉ ZDROJE

8. Rozpočet projektu s podrobným komentárom ( formát docx, 165 kB) 

9. Zoznam oprávnených žiadateľov ( formát doc, 154 kB)

10. Pracovný výkaz opatrovateľky ( formát xls, 154 kB)

ARCHÍV