Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Základné informácie

Názov: Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II - VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
Investičná priorita: 4.1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívna časť a zlepšenie zamestnanosti
Špecifický cieľ: 4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 10 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 3 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 26.02.2018 do: 29.11.2019

Súvisiace správy a dokumenty

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
Informácia o zmene výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ a o posune termínu uzavretia prvého kola. (30.04.2018)
Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (23.04.2018)
Dňa 20. marca 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Bratislave (06.03.2018)
Dňa 04. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Košiciach (06.03.2018)
Dňa 05. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Banskej Bystrici (06.03.2018)
Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (14.11.2018)
Výsledky 1. hodnotiaceho kola
Výsledky 2. hodnotiaceho kola (21.03.2019)
Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (09.05.2019)
Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (25.06.2019)
Výsledky 3. hodnotiaceho kola (11.07.2019)
Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (17.07.2019)
Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (27.09.2019)
Výsledky 4. hodnotiaceho kola (08.10.2019)
Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (29.10.2019)
Výsledky 5. hodnotiaceho kola (31.01.2020)
Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01) (20.03.2020)
Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01) (07.07.2020)
Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01) (07.08.2020)
Výsledky 6. hodnotiaceho kola (22.12.2020)
Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (25.01.2021)

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 14. 05. 2018

- Termín uzavretia 2. kola 14. 08. 2018

- Termín uzavretia 3. kola 14. 11. 2018

- Termín uzavretia 4. kola 22. 02. 2019

- Termín uzavretia 5. kola 14. 05. 2019

- Termín uzavretia 6. kola 29. 11. 2019 - tento termín je zároveň termínom uzavretia výzvy

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 6. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy.

Znenie výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (PDF, 571 kB), Znenie výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 - so sledovaním zmien ( formát PDF, 611 kB)

 

Prezentácia k informačnému semináru: Implementácia výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II (PDF 884kB)

 

Všetky prílohy výzvy:


1. Vzor Formulár Žiadosti o NFP  ( formát doc, 238 kB)

Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP: Plnomocenstvo ( formát doc, 169 kB)

Príloha č. 1-2 Popis k formuláru ŽoNFP ( formát doc, 54 kB)

Príloha č. 1-3 Súhlas pre poskytnutie  výpisu z RT ( formát doc, 162 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 ( formát PDF, 1 272 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP_NP a DOP ( formát doc, 156 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom ( formát XLS, 181 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) Žiadosti o NFP (formát .doc, 69 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) ( formát doc, 71 kB)

Príloha č. 4: Príručka pre elektronické podanie ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky na slovensko.sk.pdf ( formát PDF, 4705 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 ( formát doc, 133 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien ( formát doc, 75 kB)

3. Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma 1/2015) ( formát PDF, 353 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov ( formát doc, 168 kB) 

5. Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok ( o príspevok v zmysle čl. 105a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa meni nariadenie (EU, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ( formát doc, 160 kB)

6. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania ( formát PDF, 557 kB)

7. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis ( formát doc, 157 kB)

8. Komunikačná stratégia Operačného programu Ľudské zdroje (link)

Design manuál (link)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 - 2020) OP ĽUDSKÉ ZDROJE

9. Špecifické pravidlá k vybraným podmienkam poskytnutia príspevku určených vo výzve ( formát docx, 186 kB) 

10. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektov ( formát doc, 161 kB)

11. Preukázanie osobitnej podmienky oprávnenosti žiadateľa ( formát doc, 157 kB)

12. Pracovný výkaz pre poradenstvo ( formát xls, 151 kB)

13. Formulár rozpočtu projektu s podrobným komentárom  ( formát xls, 293 kB)

14. Hodnotiaci formulár poskytnutého poradenstva ( formát doc, 166 kB)

15. Doplňujúce informácie k časti 7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa ( formát doc, 169 kB)

 

ARCHÍV