O agentúre » Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Základné informácie

Názov: Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II - VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
Investičná priorita: 4.1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívna časť a zlepšenie zamestnanosti
Špecifický cieľ: 4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 10 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 3 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 26.02.2018 do: 29.11.2019

Súvisiace správy a dokumenty

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
Informácia o zmene výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ a o posune termínu uzavretia prvého kola. (30.04.2018)
Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (23.04.2018)
Alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR
Dňa 20. marca 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Bratislave (06.03.2018)
Dňa 04. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Košiciach (06.03.2018)
Dňa 05. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Banskej Bystrici (06.03.2018)
Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (14.11.2018)
Výsledky 1. hodnotiaceho kola
Výsledky 2. hodnotiaceho kola (21.03.2019)
Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (09.05.2019)
Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (25.06.2019)
Výsledky 3. hodnotiaceho kola (11.07.2019)
Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (17.07.2019)
Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (27.09.2019)
Výsledky 4. hodnotiaceho kola (08.10.2019)
Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (29.10.2019)

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 14. 05. 2018

- Termín uzavretia 2. kola 14. 08. 2018

- Termín uzavretia 3. kola 14. 11. 2018

- Termín uzavretia 4. kola 22. 02. 2019

- Termín uzavretia 5. kola 14. 05. 2019

- Termín uzavretia 6. kola 29. 11. 2019 - tento termín je zároveň termínom uzavretia výzvy

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 6. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy.

Znenie výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formát PDF, 571 kB), Znenie výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 - so sledovaním zmien (formát PDF, 611 kB)

 

Prezentácia k informačnému semináru: Implementácia výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

 

Všetky prílohy výzvy:


1. Vzor Formulár Žiadosti o NFP  (formát .doc, 238 kB)

Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP: Plnomocenstvo (formát .doc, 169 kB)

Príloha č. 1-2 Popis k formuláru ŽoNFP (formát .doc, 54 kB)

Príloha č. 1-3 Súhlas pre poskytnutie  výpisu z RT (formát doc.,162 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (formát PDF, 1 272 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP_NP a DOP (formát .doc, 156 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (formát XLS, 181 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) Žiadosti o NFP (formát .doc, 69 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (formát .doc, 71 kB)

Príloha č. 4: Príručka pre elektronické podanie ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky na slovensko.sk.pdf (formát PDF, 4705 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (formát .doc, 133 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (formát .doc, 75 kB)

3. Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma 1/2015) (formát PDF, 353 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov (formát .doc, 168 kB) 

5. Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok ( o príspevok v zmysle čl. 105a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa meni nariadenie (EU, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (formát .doc, 160 kB)

6. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (formát PDF, 557 kB)

7. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis (formát .doc, 157 kB)

8. Komunikačná stratégia Operačného programu Ľudské zdroje (link)

Design manuál (link)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 - 2020) OP ĽUDSKÉ ZDROJE

9. Špecifické pravidlá k vybraným podmienkam poskytnutia príspevku určených vo výzve (formát docx, 186 kB) 

10. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektov (formát .doc, 161 kB)

11. Preukázanie osobitnej podmienky oprávnenosti žiadateľa (formát .doc, 157 kB)

12. Pracovný výkaz pre poradenstvo (formát .xls, 151 kB)

13. Formulár rozpočtu projektu s podrobným komentárom  (formát .xls, 293 kB)

14. Hodnotiaci formulár poskytnutého poradenstva (formát .doc, 166 kB)

15. Doplňujúce informácie k časti 7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (formát .doc, 169 kB)

 

ARCHÍV