Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Podpora pracovných miest

Základné informácie

Názov: Podpora pracovných miest - VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily
Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu pre menej rozvinuté regióny 47 510 302 EUR
Výzva vyhlásená od: 17.10.2018 do: 23.04.2019

Súvisiace správy a dokumenty

Prezentácie k Informačným seminárom k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest
Informácia o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
ZMENA Č. 1 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Informácia o prekročení disponibilnej indikatívnej alokácie v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01 Podpora pracovných miest (11.03.2019)
Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (21.03.2019)
Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí 1.hodnotiaceho kola vo výzve Podpora pracovných miest (20.05.2019)
Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“ (09.09.2019)
Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“ (30.09.2019)
Informácia pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k disponibilnej alokácii určenej na výzvu (28.10.2019)
Výsledky 1. hodnotiaceho kola (21.11.2019)
ZMENA Č. 2 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (25.03.2020)
Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01“Podpora pracovných miest“ v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (17.04.2020)
Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (27.05.2020)
Výsledky 2. hodnotiaceho kola
Aktivity vyhľadávnia a výberu osôb

Najčastejšie otázky a odpovede k výzve  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 31. 01. 2019

- Termín uzavretia 2. kola 23. 04. 2019 je zároveň termínom uzavretia výzvy

 

Znenie výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 ( formát PDF, 1314 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 ( formát PDF, 1226 kB)

Zmena č.3 ( formát PDF, 184 kB)

 

 

Poskytnutie výpisu z registra trestov

 

Všetky prílohy výzvy:


1. Vzor Formulár Žiadosti o NFP  (formát docx, 328 kB)

Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP: Plnomocenstvo ( formát docx, 646 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (formát PDF, 1 332 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP_NP a DOP ( formát docx, 68 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom ( formát XLS, 181 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) Žiadosti o NFP ( formát doc, 69 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) ( formát rtf, 460 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 ( formát docx, 130 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien ( formát docx, 478 kB)

3. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) ( formát PDF, 1 448 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov ( formát PDF, 495 kB) 

5. Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (PDF, 403 kB)

6. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania ( formát PDF, 611 kB)

7a.  Zoznam právnych foriem oprávnených žiadateľov ( formát PDF, 242 kB)

7b.  Zoznam právnych foriem oprávnených partnerov ( formát PDF, 229 kB)

8. Komunikačná stratégia Operačného programu Ľudské zdroje ( link)

Design manuál (link)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 - 2020) OP ĽUDSKÉ ZDROJE

9. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu ( formát PDF, 663 kB) 

 10.   Rozpočet projektu  ( formát xls, 173 kB) 

11. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis ( formát docx, 119 kB) 

11a. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis partnera ( formát docx, 119 kB) 

12. Rámcový popis pracovných činností PM a FM ( formát docx, 110 kB)

13.   Čestné vyhlásenie partnera  ( formát docx, 121 kB) 

 

ARCHÍV