O agentúre » Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Podpora pracovných miest

Základné informácie

Názov: Podpora pracovných miest - VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily
Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 50 000 000 EUR pre menej rozvinuté regióny EUR
Výzva vyhlásená od: 17.10.2018 do: 23.04.2019

Súvisiace správy a dokumenty

Alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR
Prezentácie k Informačným seminárom k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest
Informácia o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
ZMENA Č. 1 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Informácia o prekročení disponibilnej indikatívnej alokácie v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01 Podpora pracovných miest (11.03.2019)
Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (21.03.2019)
Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí 1.hodnotiaceho kola vo výzve Podpora pracovných miest (20.05.2019)
Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“ (09.09.2019)
Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“ (30.09.2019)
Informácia pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k disponibilnej alokácii určenej na výzvu (28.10.2019)
Výsledky 1. hodnotiaceho kola (21.11.2019)

Najčastejšie otázky a odpovede k výzve  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 31. 01. 2019

- Termín uzavretia 2. kola 23. 04. 2019 je zároveň termínom uzavretia výzvy

 

Znenie výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (formát PDF 617 kB), 

 Znenie výzvy so sledovaním zmien  Výzva OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (formát docx 161 kB)

Stručný opis výzvy (formát PDF, 334 kB)

 

Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov

 

Všetky prílohy výzvy:


1. Vzor Formulár Žiadosti o NFP  (formát docx, 328 kB)

Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP: Plnomocenstvo (formát docx, 646 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (formát PDF, 1 332 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP_NP a DOP (formát docx, 68 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (formát XLS, 181 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) Žiadosti o NFP (formát doc, 69 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (formát rtf, 460 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (formát docx, 130 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (formát docx, 478 kB)

3. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) (formát PDF, 1 448 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov (formát PDF, 495 kB) 

5. Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (formát PDF, 403 kB)

6. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (formát PDF, 611 kB)

7a.  Zoznam právnych foriem oprávnených žiadateľov (formát PDF, 242 kB)

7b.  Zoznam právnych foriem oprávnených partnerov (formát PDF, 229 kB)

8. Komunikačná stratégia Operačného programu Ľudské zdroje (link)

Design manuál (link)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 - 2020) OP ĽUDSKÉ ZDROJE

9. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu (formát PDF, 663 kB) 

 10.   Rozpočet projektu  (formát xls, 173 kB) 

11. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis (formát docx, 119 kB) 

11a. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis partnera (formát docx, 119 kB) 

12. Rámcový popis pracovných činností PM a FM (formát docx, 110 kB)

13.   Čestné vyhlásenie partnera  (formát docx, 121 kB) 

 

ARCHÍV