Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Informácia o používaní pridanej tabuľky rozpočtu - NEAKTUÁLNE vzhľadom k Zmene č.1 výzvy

Informácia o používaní pridanej tabuľky rozpočtu - NEAKTUÁLNE vzhľadom k Zmene č.1 výzvy

Upozorňujeme potenciálnych žiadateľov o NFP, aby v rámci výzvy Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím  s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02, pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj “ŽoNFP“),  použili, okrem tabuľky rozpočtu, ktorá je prílohou č. 11 výzvy, aj druhú tabuľku a to:

1.  V prípade, že v rámci jednej ŽoNFP je požadovaná maximálne jedna technológia jedného typu, žiadateľ predloží aj novú tabuľku rozpočtu s názvom Priloha_c_11_Rozpocet_projektu_s_podrobnym_komentarom_v2 (formát XLSX).

Táto tabuľka, okrem tabuľky, ktorú ste povinný v zmysle výzvy predložiť, sa predkladá s novými stĺpcami pre MRR a VRR s tým, že údaje o aktivitách musia byť v oboch tabuľkách  identické (údaje v bielych poliach, v stĺpcoch „G“ a „H“ a podrobný komentár v príslušných riadkoch).

 

Do ITMS 2014+ žiadateľ zadáva hodnoty z novej upravenej tabuľky rozpočtu, z hárku „Rozpočet – spolu“ zo stĺpca „H“ a „I“ k príslušnému typu aktivity podľa MRR a VRR. Ostatné skupiny výdavkov „905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania“ ak je nenulová a „903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu“ bude žiadateľ zadávať  do ITMS2014+ z jednotlivých príslušných hárkov, t.j. „Aplikácia“, „Softvér“, „Zariadenie“ zo stĺpca „J“ a „K“ z riadku s pomenovaním „Riadenie projektu“ a „Ostatné výdavky na aplikáciu/softvér/zariadenie“.

2. V prípade, že v ŽoNFP je navrhnutý vývoj viacerých technológií jedného typu (napr. dva softvéry) je potrebné vyplniť okrem tabuľky rozpočtu, ktorá je prílohou č. 11 výzvy (Priloha_c._11_Rozpocet_projektu_s_podrobnym_komentarom.xls) aj tabuľku s názvom Priloha_c_11_Rozpocet_projektu_s_podrobnym_komentarom_v2 multi (formát XLSX).

Uvedená tabuľka rozpočtu je nastavená maximálne na dve technológie jedného typu. Ak žiadateľ v rámci jednej žiadosti požaduje viac ako dve technológie jedného typu, tak v tabuľke rozpočtu je potrebné vložiť nový hárok pre danú technológiu a následne upraviť hárok „Rozpočet – spolu“.

 

Údaje do ITMS 2014+ žiadateľ zadáva tak, ako je uvedené v bode 1 (viď vyššie).