Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Informácia k postupu pri vypĺňaní ŽoNFP v ITMS2014+

Informácia k postupu pri vypĺňaní ŽoNFP v ITMS2014+

 

Pri vypĺňaní ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 je nevyhnutné reflektovať na 4 základné rámce predmetnej výzvy:


 1. V rámci výzvy je oprávneným územím celé územie SR. Aby bola splnená podmienka realizácie projektu na oprávnenom území, žiadateľ musí priradiť k ŽoNFP 2 špecifické ciele.

Schematicky:

prvom kroku sprievodcu vytvárania ŽoNFP s názvom „Výber programovej štruktúry“ je nevyhnutné prostredníctvom tlačidla „Priradiť“

ilustracny obrazok

priradiť danú ŽoNFP k obom špecifickým cieľom (ŠC), t.j. k ŠC 312040021 (menej rozvinuté regióny = MRR) a aj k ŠC 312040022 (rozvinutejšie regióny = VRR).

ilustracny obrazok

Po kliknutí na tlačidlo „Vybrať“ sa zobrazí:

ilustracny obrazok

Následne kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ sa žiadateľ presunie do druhého kroku sprievodcu vytvorenia ŽoNFP s názvom „Základné údaje žiadosti“, kde žiadateľ uvedie názov projektu, akronym a skontroluje si správne priradenie ŽoNFP k programovej štruktúre, t.j. k oboch špecifickým cieľom (ŠC 312040021 a ŠC 312040022).

ilustracny obrazok

Kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ sa žiadateľ presunie do tretieho kroku sprievodcu vytvorenia ŽoNFP, kde si môže skontrolovať „Kritériá oprávnenosti“. V tomto kroku žiadateľ nevypĺňa žiadne údaje.

ilustracny obrazok

Kliknutím na tlačidlo „Dokončiť“ sa sprievodca vytvorenia ŽoNFP ukončí.

2. Ak žiadateľ plánuje realizovať 1 typ technológie, uvádza len 1 hlavnú aktivitu, t.j. neuvádza 3 podaktivity samostatne (výskum a vývoj, výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou a prezentácia na domácom trhu) ako hlavné aktivity.

 

Schematicky:

Žiadateľ v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 13 predmetnej výzvy priradí k typu aktivity pre MRR „Podpora výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím“ hlavnú aktivitu s označením napr. Aplikácia – časť MRR. Uvedený postup duplicitne realizuje priradením hlavnej aktivity s označením napr. Aplikácia – časť VRR k typu aktivity pre VRR.

Poznámka: V rámci hlavnej aktivity žiadateľ realizuje 3 povinné podaktivity. Uvedenú skutočnosť žiadateľ zohľadní v časti 7.2 ŽoNFP „Spôsob realizácie aktivít projektu“.

Ku každej hlavnej aktivite žiadateľ priradí oprávnené skupiny výdavkov 521/905/903 (podľa nastavenia konkrétneho projektu), pričom

  • každá oprávnená skupina výdavkov v sebe kumuluje výdavky za všetky 3 podaktivity a zároveň
  • žiadateľ každú oprávnenú skupinu výdavkov rozdelí v pomere 88,84% pre MRR a 11,16% pre VRR.

Pomer výdavkov medzi MRR a VRR:

Skupina výdavkov

Aplikácia – časť MRR

Aplikácia – časť VRR

521

88,84% z 521

521 – (88,84% z 521)

905

88,84% z 905

905 – (88,84% z 905)

903

88,84% z 903

903 – (88,84% z 903) 

Bližšie informácie o používaní pridanej tabuľky rozpočtu.


3. V časti 9 ŽoNFP „Harmonogram realizácie aktivít“ je vzhľadom k nastaveniu predmetnej výzvy potrebné pri podporných aktivitách nevypĺňať dátumy v rámci „Začiatok realizácie aktivity“ a „Koniec realizácie aktivity“.

Schematicky (uvádzané údaje sú bez relevancie k predmetnej výzve):

ilustracny obrazok

 

4. V časti 11.A ŽoNFP „Rozpočet žiadateľa“ nie je možné pridávať položky rozpočtu do časti rozpočtu „NEPRIAME VÝDAVKY"Položky rozpočtu je možné priradiť len k hlavným aktivitám (priame výdavky).  

Schematicky (uvádzané údaje sú bez relevancie k predmetnej výzve):

ilustracny obrazok