O agentúre » Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Základné informácie

Názov: Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Investičná priorita: 4.1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívna časť a zlepšenie zamestnanosti
Špecifický cieľ: 4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 1 977 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 03.11.2017 do: 15.10.2019

Súvisiace správy a dokumenty

Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (11.01.2019)
Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (11.10.2018)
ZMENA Č. 3 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (20.06.2018)
Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 2. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (21.05.2018)
Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (05.04.2018)
Informácia o dosiahnutí indikatívnej alokácie dopytom ŽoNFP predložených v rámci 1. kola výzvy
Dňa 18. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár PRE PRIJÍMATEĽOV NFP a ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV v Bratislave
Návod na zverejnenie stručného popisu na portáli Slovensko.digital (12.12.2017)
Alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR
Dňa 24. januára 2018 sa bude konať nformačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Bratislave (08.01.2018)
Dňa 31. januára 2018 sa bude konať informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Banskej Bystrici (08.01.2018)
Informácia k postupu pri vypĺňaní ŽoNFP v ITMS2014+ (05.03.2018)
Informácia o používaní pridanej tabuľky rozpočtu - NEAKTUÁLNE vzhľadom k Zmene č.1 výzvy (05.03.2018)
Výsledky 1. a 2. hodnotiaceho kola
Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Výsledky 3. hodnotiaceho kola (11.04.2019)
Zmena č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (25.06.2019)
Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Výsledky 4. hodnotiaceho kola
Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

 

Upozorňujeme potenciálnych žiadateľov o NFP, aby postupovali podľa príslušnej verzie PRÍRUČKY PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) (ďalej len „PpŽ“), ktorá je súčasťou vyhlásených výziev.

 Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich verziách PpŽ  nie je upravený podrobný postup pre podanie žiadosti o NFP elektronicky odporúčame žiadateľom, aby v prípade podania žiadosti o NFP elektronicky upriamili pozornosť aj na novú verziu PpŽ (verzia 2.0), kde je upravený a podrobne popísaný spôsob vypracovania (v časti 2.1 Spôsob vypracovania žiadosti o NFP) a predkladania žiadosti o NFP (v časti 3 Spôsob predkladania žiadosti o NFP) vrátane, príloh ŽoNFP a spôsob overenia podmienok poskytnutia NFP integračnými akciami v ITMS 2014+. Súčasťou PpŽ ver 2.0 je aj samostatná príloha č. 4 - Príručka pre elektronické podanie ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky na slovensko.sk.

                                   

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 28. 02. 2018

- Termín uzavretia 2. kola 16. 07. 2018

- Termín uzavretia 3. kola 01. 10. 2018

- Termín uzavretia 4. kola 31. 01. 2019

-Termín uzavretia 5. kola – 29.03.2019

-Termín uzavretia 6. kola – 12.07.2019

-Termín uzavretia 7. kola - 15.10.2019 - tento termín je zároveň termínom uzavretia výzvy

 

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 7. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy.

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 544 kB)

Stručný opis výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 445 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 566 kB)


Prezentácia k informačnému semináru: Implementácia výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

 

Všetky prílohy výzvy:


1. Formulár žiadosti o NFP  (formát docx, 83 kB)

        Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02: Plnomocenstvo (formát DOCX, 168 kB)

        Príloha č. 1-2 Súhlas (formát, docx 162 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (formát PDF, 1 636 kB)

        Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (formát DOCX 264 kB)

        Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (formát XLSX, 289 kB)

        Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (formát RTF, 5 104 kB)

        Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (formát DOCX, 177 kB)

        Príloha č. 4: Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov (formát DOCX, 242 kB)

        Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (formát PDF, 781 kB)

        Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (formát DOCX, 181kB)

3. Schéma pomoci de minimis (DM 1/2015) (formát PDF, 356 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov (formát PDF, 414 kB) 

5. Informácia pre žiadateľov o Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčených subjektov (formát PDF, 275 kB)

6. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (formát PDF, 557 kB)

7. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis (formát PDF, 596 kB)

8. Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

        Design manuál (html odkaz)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (html odkaz)

9. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu a minimálne činnosti projektového a finančného manažéra (formát PDF, 497kB)

10. Stručný popis novej/inovovanej technológie (formát DOCX, 163 kB)

11. 11a Rozpočet projektu (maximálne jedna technológia jedného typu) (formát xlsx, 381 kB)

        11b Rozpočet projektu  (viaceré technológie jedného typu) (formát xlsx, 327 kB) 

12. Memorandum o spolupráci (formát  DOCX, 161 kB)

13.   Záverečná správa o pilotnom odskúšaní novej/inovovanej technológie (formát  DOCX, 160 kB)

14.   Osvedčenie (formát  DOCX, 160 kB)

15.   Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP – Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (formát  DOCX, 160 kB)

16.   Zoznam právnych foriem oprávnených žiadateľov (formát  DOCX, 160 kB)

 

Archív