O agentúre » Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Základné informácie

Názov: Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Investičná priorita: 4.1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívna časť a zlepšenie zamestnanosti
Špecifický cieľ: 4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 1 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 03.11.2017 do: 31.08.2018

Súvisiace správy a dokumenty

Návod na zverejnenie stručného popisu na portáli Slovensko.digital (12.12.2017)
Disponibilná indikatívna alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR (03.01.2018)
Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty (28.11.2017)
Dňa 24. januára 2018 sa bude konať nformačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Bratislave (08.01.2018)
Dňa 31. januára 2018 sa bude konať informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Banskej Bystrici (08.01.2018)
Dňa 30. januára 2018 sa bude konať informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Košiciach (08.01.2018)

 

Upozorňujeme potenciálnych žiadateľov o NFP, aby postupovali podľa príslušnej verzie PRÍRUČKY PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) (ďalej len „PpŽ“), ktorá je súčasťou vyhlásených výziev.

 Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich verziách PpŽ  nie je upravený podrobný postup pre podanie žiadosti o NFP elektronicky odporúčame žiadateľom, aby v prípade podania žiadosti o NFP elektronicky upriamili pozornosť aj na novú verziu PpŽ (verzia 2.0), kde je upravený a podrobne popísaný spôsob vypracovania (v časti 2.1 Spôsob vypracovania žiadosti o NFP) a predkladania žiadosti o NFP (v časti 3 Spôsob predkladania žiadosti o NFP) vrátane, príloh ŽoNFP a spôsob overenia podmienok poskytnutia NFP integračnými akciami v ITMS 2014+. Súčasťou PpŽ ver 2.0 je aj samostatná príloha č. 4 - Príručka pre elektronické podanie ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky na slovensko.sk.

                                   

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 28. 02. 2018

- Termín uzavretia 2. kola 31. 05. 2018

- Termín uzavretia 3. kola 31. 08. 2018

 

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 3. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy.


Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (Formát PDF, 496 kB)

Stručný opis výzvy (Formát PDF, 301 kB)

 

 

Všetky prílohy výzvy:


1. Formulár žiadosti o NFP  (formát docx, 83 kB)

        Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02: Plnomocenstvo (formát DOCX, 168 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (formát PDF, 1 636 kB)

        Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (formát DOCX 264 kB)

        Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (formát XLSX, 289 kB)

        Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (formát RTF, 5 104 kB)

        Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (formát DOCX, 177 kB)

        Príloha č. 4: Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov (formát DOCX, 242 kB)

        Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (formát PDF, 781 kB)

        Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (formát DOCX, 181kB)

3. Schéma pomoci de minimis (DM 1/2015) (formát PDF, 356 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov (formát PDF, 414 kB) 

5. Informácia pre žiadateľov o Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčených subjektov (formát PDF, 275 kB)

6. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (formát PDF, 557 kB)

7. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis (formát PDF, 596 kB)

8. Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

        Design manuál (html odkaz)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (html odkaz)

9. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu a minimálne činnosti projektového a finančného manažéra (formát PDF, 497kB)

10. Stručný popis novej/inovovanej technológie (formát DOCX, 163 kB)

11. Rozpočet projektu (formát XLSX, 306 kB)

12. Memorandum o spolupráci (formát  DOCX, 161 kB)

13.   Záverečná správa o pilotnom odskúšaní novej/inovovanej technológie (formát  DOCX, 160 kB)

14.   Osvedčenie (formát  DOCX, 160 kB)

15.   Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP – Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (formát  DOCX, 160 kB)

16.   Zoznam právnych foriem oprávnených žiadateľov (formát  DOCX, 160 kB)